Telerau defnyddio

Dylech ddarllen y termau ac amodau yma cyn defnyddio’r wefan yma mewn unrhyw ffordd.

Drwy fyned y wefan, rydych yn dybiedig fod wedi darllen a derbyn y termau ac amodau yn llawn. Os nad ydych yn derbyn y termau ac amdoau yma yn llawn rhaid i chi adael y wefan yn syth ac ni allwch wneud defnydd pellach o’r wefan.

SLC fydd yn penni, yn ein unig disgresiwn, os oes torcyfraith o’r termau a’r amodau wedi digwydd drwy eich defnydd o’r safle. Lle mae torcyfraith wedi digwydd, gallwn gymryd gweithred rydym yn ystyried sy’n addas.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am gynnwys neu weithred y wefan, cysylltwch gyda webmaster@slc.co.uk os gwelwch yn dda.

Os oes gennych unrhyw gwestiwn am daliad, ad-daliad o fenthyciadau myfyrwyr neu unrhyw gynnyrch arall wedi eu gweinyddu gan SLC, cyfeiriwch at yr adran berthnasol ar y wefan yma neu gyfeiriwch at y wefan sy’n berthnasol i’r cynnyrch.

Manylion cwmni

Caiff y wefan yma ei weithredu gan SLC. Mae’r SLC wedi ei berchnogi’n gyfan gwbl gan Lywodraeth y DU a’r Weinyddiaeth Ddatganoledig. Mae’n gweithredu o fewn cyd-destun polisi wedi ei osod gan Lywodraeth y DU, Gweinidogion yr Alban a fframwaith deddfwriaethol.

Swyddfa Gofrestredig Cwmni Benthyciadau Myfyriwr Cyf:


Memphis Building

Lingfield Point

McMullen Road

Darlington

DL1 1RW

Registered in England No. 2401034
VAT Registration No. 556 4352 32

Manylion gweithredu SLC wedi eu nodi mewn man arall ar y wefan.

Mae gan yr SLC swyddfeydd yn:

Headquarters
Student Loans Company Limited
100 Bothwell Street
Glasgow
G2 7JD

Hillington Office
Student Loans Company Limited
11 Carnegie Road
Glasgow
G52 4JT

Llandudno Junction Office
Student Finance Wales
Welsh Government Office
Sam Mynach
Llandudno Junction
Conwy
LL31 9RZ

Darlington Office
Student Finance England
Lingfield Point
McMullen Road
Darlington
Co Durham
DL1 1RW

Defnyddiau gwaharddol

Gallwch ond ddefnyddio ein safle ar gyfer pwrpasau cyfreithlon.

Ni allwch ddefnyddio ein safle:

  • Mewn unrhyw modd sy’n torri neu sy’n debygol o dorri unrhyw gyfraith neu’r rheol leol, genedlaethol neu rhyngwladol berthnasol.
  • Mewn unrhyw modd sy’n anghyfreithlon neu’n dwyllodrus, neu sydd ag unrhyw bwrpas anghyfreithlon neu dwyllodrus, bwriad neu effaith.
  • I ddanfon neu uwch lwytho unrhyw ddeunydd nad yw’n cydymffurfio gyda safonau ein cynnwys.
  • I fod yn ymwybodol o drosglwyddo unrhyw ddata, danfon neu uwch lwytho unrhyw ddeunydd sy’n cynnwys firysau, ceffylau caerdroea, mwydon, bomiau amse, cipiwr bysellu, ysbiwedd, meddalwedd hysbysebu neu unrhyw raglenni niweidiol neu god cyfrifiadur tebyg wedi eu dyfeisio i effeithio’n groes ar weithred unrhyw feddalwedd neu galedwedd cyfrifiadur.

Rydych hefyd yn cytuno:

  • I beidio ag atgynhyrchu, dyblygu, copio neu ail-werthu unrhyw rhan o’r safle sy’n torri rheol o’r termau a’r amodau yma.
  • I beidio myned heb awdurdod, ymyrryd gyda, niweidio neu amharu unrhyw rhan o’n safle, unrhyw gyfarpar neu rhyngrwyd ble caiff ein safle ei storio, unrhyw feddalwedd a ddefnyddir yn narpariad ein safle, neu unrhyw gyfarpar neu rhyngrwyd neu feddalwedd a berchnogir neu a ddefnyddir gan drydydd person.
  • I beidio â cheisio defnyddio ystod eang a allai sefydlu ymosodiad gwasanaeth a ellir ei wadu.

Gwarchod data a phreifatrwydd

Drwy fynd yn eich blaen i ddefnyddio’r wefan, rydych yn caniatáu i’r termau ac amodau yn hyn ac i’r SLC i brosesu eich data personol am y rhesymau wedi eu nodi yn hyn. Mae’r SLC yn cydnabod bod eich preifatrwydd yn bwysig i chi. Dylech felly, ddarllen ein Polisi Preifatrwydd a’r siarter Gwybodaeth sy’n esbonio pam a sut y byddwn yn defnyddio unrhyw wybodaeth bersonol yr ydych yn darparu i ni fesul y wefan yma. Drwy dderbyn y termau ac amodau yma rydych hefyd yn cytuno i’r termau ac amodau o’n Polisi Preifatrwydd a’r Siarter Gwybodaeth.

Hawfraint

Mae’r wefan yma a’r cynnwys cysylltiedig yn hollol © Hawlfraint Cwmni Benthyciadau Myfyrwyr. Cedwir pob hawl.

Mae pob eiddo deallusol a hawlfraint yn y cynllunio a’r gosodiad o’r wefan yma a’r deunydd a’r wybodaeth a gyhoeddir ar eu tudalennau yn bersonol i SLC. Nid oes hawl gyda chi i gopio unrhyw ran o’r safle na gwneud unrhyw weithred arall mewn perthynas â’r safle sydd wedi ei wahardd gan hawlfraint ar wahan i’r canlynol:

  1. gallwch argraffu neu lawr lwytho i ddisg galed leol ar unrhyw dudalen ar gyfer defnydd personol ac an-fasnachol yn unig;
  2. mewn deunydd a ddyrodwyd i drydydd barti, gallwch ddyfynnu o’r safle yma os yr ydych yn rhoi achrediad i’r awdur ac i’r SLC; a
  3. nodi bod dogfennau a gwybodaeth arall a argraffwyd neu a lawr lwythwyd i ddisg galed leol o’r wefan yn awtomatig yn dod yn ‘afreolus’ yn syth wedi iddynt gael eu hargraffu neu lawr lwytho. Yr unig fersiynau ‘rheoledig’ e.e. ‘cyfoes’) yw’r rheiny ar y wefan.

Dylid cyfeirio caniatâd i ddefnyddio neu atgynhyrchu unrhyw ddeunydd mewn unrhyw fodd ar wahân i’r hyn a restrwyd uchod i’r SLC. Ni ddylech addasu y copiau papur o unrhyw ddeunyddiau yr ydych wedi eu hargraffu neu lawr lwytho os nad yr ydych wedi cael awdurdod i wneud hynny gan yr SLC ond fe allwch wneud copiau papur o anodiadau neu nodiadau yr ydych wedi eu hargraffu ar gyfer defnydd personol.

Polisi lincio

Mae rhai linciau ar y wefan yma yn arwain at wefannau eraill nad ydynt o dan reolaeth SLC. Pan fyddwch yn actifadu byddwch yn gadael y wefan yma.Nid oes gan yr SLC unrhyw reolaeth dros ac nid yw’n derbyn rhwymedigaeth o gylch deunyddiau, cynnyrch na gwasanaethau sydd ar gael ar unrhyw wefan nad ydyw o dan reolaeth SLC. Mae’r SLC ond yn darparu y linciau yma i chi er mwyn cyfleustra, ac nid yw cynnwys unrhyw linc yn awgrymu bod yr SLC yn cefnogi’r safle.

Gallwch lincio ein gwefan, ond eich bod yn gwneud hynny mewn modd sy’n deg ac yn gyfreithlon ac nad ydyw yn niweidio ein henw da neu’n cymryd mantais ohono, ond nid ydych i sefydlu linc mewn ffordd i sefydlu unrhyw berthynas, cymeradwyaeth neu gefnogaeth ar ein rhan lle nad oes dim yn bodoli.

Gwadiad

Mae’r deunydd a’r wybodaeth a geir ar y wefan yma ar gyfer pwrpas gwybodaeth gyffredinol yn unig. Ni ddylech ddibynnu ar y deunydd na’r wybodaeth ar y wefan yma fel sail o wneud unrhyw benderfyniad busnes, cyfreithiol nac unrhyw benderfyniadau eraill. Tra ein bod yn ymdrechu i gadw’r wybodaeth wedi ei ddiweddaru ac yn gywir, nid yw’r SLC yn gwneud unrhyw gynrychiolaeth na sicrwydd o unrhyw fath, wedi ei fynegi neu’n oblygedig am y cyflawnrwydd, cywirdeb, sicrwydd, addasrwydd neu argaeledd yn ymwneud â’r wefan neu’r wybodaeth, cynhyrchion, gwasanaethau neu raffigau perthnasol a gynhwysir ar y wefan am unrhyw bwrpas. Mae unrhyw hyder y byddwch yn rhoi ar ddeunydd fel hynny felly yn gwbl ar risg eich hunan.

I’r raddau na waharddwyd gan y gyfraith, ni fydd yr SLC yn atebol o dan unrhyw amgylchiadau, i chi neu unrhyw drydydd personam unrhyw golled neu niwed (gan gynnwys, heb gyfyngiad, niwed am golled busnes neu golled proffid a cholledion canlyniadol yn codi’n uniongyrchol neu’n an-uniongyrchol o’ch defnydd, neu eich anallu i ddefnyddio, y safle yma neu unrhyw ddeunydd wedi ei gynnwys ynddo ac mae’r SLC yn unig swydd yn eithrio pob amod, gwarantau a thermau arall a allai fel arfer cael eu olygu gan statud, cyfraith gyffredin neu gyfraith ecwiti.

Nid yw SLC yn atebol am y cynnwys, dibynadwyedd neu argaeledd unrhyw safle rhyngrwyd allanol a restrwyd, nid ydyw ychwaith yn ardystio o angenrheidrwydd unrhyw safbwyntiau na gwasanaethau wedi eu nodi ynddyn nhw. Nid oes gan yr SLC unrhyw reolaeth dros y rhyngrwyd ac nid yw’n cymryd cyfrifoldeb dros ymyrraeth neu drosglwyddiad o firysau neu god cyfrifiadurol maleisus drwy’r wefan yma. Nid yw’r SLC yn gwarantu bod y wefan, neu unrhyw rhan ohono, ar gael am fynediad ar unrhyw amser penodol neu unrhyw amser arall.

Cyfrineiriau

Y chi sydd yn gyfrifol am gadw eich manylion mewngofnodi yn gyfrinachol. Gofynnwn i chi i beidio â’u rhannu gydag unrhyw un.

Iawndal

Rydych yn cytuno i indemnio ac i gadw’r SLC wedi ei indemnio am ac yn erbyn unrhyw gostau, hawliau, gorchmynion, treuliau a rhwymedigaethau a achoswyd gan SLC yn codi o neu sy’n uniongyrchol neu’n an-uniongyrchol yn ymwneud â’ch mynediad i a/neu ddefnydd o’r wefan.

Awdurdod Perthnasol a Chyfraith

Mae’r termau ac amodau yma wedi eu rheolu ac y byddant yn deongledig mewn cytundeb â chyfreithiau’r Alban. Caiff Llysoedd yr Alban awdurdod an- unigryw ddatrys unrhyw gais neu anghydfod a allai godi allan o, neu mewn cysylltiad gyda, y termau yma ac amodau, er hynny rydym yn cadw’r hawl i ddod ag achosion yn eich erbyn am dorcyfraith o’r amodau yma yn eich gwlad breswyl neu wlad berthnasol arall.

Newidiadau i dermau ac amodau

Rydym yn cadw’r hawl i wneud newidiadau i’r termau ac amodau ar unrhyw adeg drwy bostio diwygiadau ar y safle, mewn pob achos gan fod mewn grym o’r dyddiad pryd wnaeth y newid ei bostio ar y wefan. Dylech edrych ar y wefan o bryd i’w gilydd i adolygu’r hen dermau ac amodau. Mae eich defnydd parhaol o’r wefan yn nodi eich derbyniad o’r termau ac amodau diwygiedig.

Cynllun Iaith Gymraeg

Mae Cyllid Myfyrwyr Cymru yn cynnig cefnogaeth ariannol i fyfyrwyr o Gymru o fewn Addysg Bellach ac Uwch yn y DU ar ran Llywodraeth Cymru. Mae'r Cwmni Benthyciadau i Fyfyrwyr wedi'i benodi gan Lywodraeth Cymru i gyflwyno'r gwasanaeth hwn.

Mae Cynllun Iaith Gymraeg y Cwmni Benthyciadau i Fyfyrwyr yn amlinellu sut y byddwn yn cyflwyno gwasanaethau cyfrwng Cymraeg a/neu ddwyieithog i'r cyhoedd yng Nghymru ac fe'i cymeradwywyd ym mis Mawrth 2009. Mae'r cynllun yn amlinellu sut y byddwn yn ymdrin â'r iaith Gymraeg o ran cymryd galwadau, rheoli gohebiaeth, gwefannau, ffurflenni a chanllawiau ayyb. Mae mwyafrif y gwasanaeth hwn wedi'i leoli yn ein safle Cyffordd Llandudno yng Ngogledd Cymru.

Cynllun Iaith Gymraeg (140kB)^ Nôl i’r brig