Newyddion diweddaraf

 

 1. Myfyrwyr rhan-amser – mae’n amser gwneud cais am gyllid myfyriwr! 10-07-2017

  Os yr ydych yn fyfyriwr newydd neu’n rhan-amser sy’n parhau wnaeth ddechrau ar eich cwrs ar neu wedi 1 Medi 2014, mae’n amser i geisio am gyllid myfyriwr ar gyfer y flwyddyn academaidd 2017/18.

  Mae’n gyflym ac yn hawdd ceisio ar-lein am y ddau, eich Benthyciad Ffi Dysgu a’ch Grant Cwrs –y cyfan sydd yn rhaid i chi ei wneud ydy mynd i www.cyllidmyfyrwyrcymru.co.uk.

  Os gwnaethoch chi gychwyn ar eich cwrs cyn 1 Medi 2014, gallwch hefyd wneud cais nawr.

  Darganfyddwch mwy am yr hyn yr allech ei gael a llwythwch ffurflen a’r nodiadau canllaw i lawr drwy ymweld ag adran Myfyrwyr sy’n parhau o’r wefan yma.

  Am y wybodaeth mwyaf diweddar, dilynwch ni ar Twitter, hoffwch ni ar Facebook a gwyliwch ein ffilmiau ar YouTube.

 2. Ceisio am Fenthyciad Ol-raddedig nawr! 12-06-2017

  Os yr ydych yn dechrau ar gwrs Meistr ôl-raddedig o 1 Awst 2017 gallwch geisio am Fenthyciad Ol-raddedig nawr!

  Y ffordd gyflymaf a’r hawsaf o wneud cais ydy ar-lein yn www.cyllidmyfyrwyrcymru.co.uk

  Dylech geisio mor gynted ag sy’n bosib i sicrhau eich bod yn derbyn eich arian mewn amser i’ch cwrs ddechrau. Peidiwch â phoeni os nad oes gennych le wedi ei gadarnhau mewn prifysgol – gallwch ddefnyddio eich lle dewis ac yn syml newid y manylion yn hwyrach os oes angen i chi.

  Darganfod rhagor

  Rydym wedi creu ystod o adnoddau, yn cynnwys ffilmiau a chanllawiau manwl, i helpu i esbonio beth y gallwch ei dderbyn, sut mae ceisio a beth, pryd a sut y byddwch yn ad-dalu. Byddwch yn darganfod y rhain a mwy o wybodaeth yn adrannau ‘Myfyrwyr Ol-raddedig’

  Am ddiweddariadau rheolaidd, hoffwch ni ar Facebook, dilynwch ni ar Twitter a gwyliwch ein ffilmiau ar YouTube

 3. Bwriadu dechrau ar gwrs is-raddedig ym 2018/19? 26-05-2017

  Mae newidiadau ar droed i fyfyrwyr llawn neu rhan-amser sy'n dechrau ar gwrs is-raddedig ar neu wedi Medi 2018. Am wybodaeth pellach, ymwelwch â Gwefan Llywodraeth Cymru.

 4. Canllaw rhiant i gyllid i fyfyrwyr – rhannwch ein cyfres ffilmiau CMC newydd! 25-04-2017

  Helpwch rieni i gael gwybod popeth sydd ei angen am gyllid i fyfyrwyr gyda'n cyfres newydd, trylwyr o ffilmiau!

  Mae ein cynghorwyr cyllid i fyfyrwyr arbenigol yn cwmpasu popeth o sut all rhieni gefnogi cais eu plentyn i pa dystiolaeth fydd angen iddynt ei anfon atom.

  Rhannwch y rhestr chwarae ar eich sianeli cyfryngau cymdeithasol nawr.

  A gwnewch yn siŵr eich bod yn rhoi gwybod i'ch rheini y gallant gael mwy o wybodaeth am gyllid i fyfyrwyr ar

  www.cyllidmyfyrwyrcymru.co.uk/rhieni-a-phartneriaid

  Gwybodaeth ddefnyddiol ar gyllid i fyfyrwyr Cofiwch gadw'r wefan ymarferwyr i gael mynediad hwylus i amrywiaeth o adnoddau i'ch helpu i esbonio cyllid i fyfyrwyr i fyfyrwyr.

  Hoffwch ni ar Facebook a'n dilyn ar Twitter i dderbyn diweddariadau rheolaidd.

  Gwyliwch ein ffilmiau ar YouTube:

 5. Datganiad i'r wasg: Llywodraeth yn cadarnhau cyllid ar gyfer myfyrwyr yr UE ar gyfer 2018-2019 24-04-2017

  Mae Llywodraeth Cymru wedi cadarnhau y bydd myfyrwyr o'r UE sy'n astudio yng Nghymru yn gymwys i gael cymorth ariannol yn ystod y flwyddyn academaidd 2018/19. Dywedodd Kirsty Williams, Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg, 'yr wyf yn falch o gadarnhau y bydd cymorth yn parhau i fod ar gael ar gyfer myfyrwyr yr UE. Mae gan Gymru sector addysg uwch sy'n cael ei glodfori ar draws y byd, ac mae'n hanfodol ein bod yn parhau i ddenu myfyrwyr disglair o bob cwr o'r byd i astudio a chynnal ymchwil yn ein prifysgolion'.

 6. Ymgeisiwch am eich cyllid myfyrwyr nawr! 22-02-2017

  Ymgeisio ar gyfer y brifysgol neu goleg yn 2017/18? Ydych chi wedi meddwl sut fyddwch chi’n talu amdano eto? Mae Cyllid Myfyrwyr Cymru yma i helpu.

  Mae Cyllid Myfyrwyr Cymru yn wasanaeth a ddarperir gan y Cwmni Benthyciadau i Fyfyrwyr. Rydym yn darparu cymorth ariannol ar ran Llywodraeth Cymru i fyfyrwyr o Gymru sy'n cychwyn ar gwrs addysg uwch yn y DU.

  Beth allaf i ei gael?

  Mae yna amrywiaeth eang o gymorth ariannol ar gael i’ch cefnogi wrth i chi astudio. Gallech gael grantiau a bwrsariaethau (nad oes rhaid i chi eu talu yn ôl) a benthyciadau (y bydd rhaid i chi eu talu yn ôl). Os ydych chi angen arian i dalu eich ffioedd dysgu, gallwch ymgeisio am Grant Ffioedd i helpu talu cost eich cwrs. Does dim rhaid talu hyn yn ôl.

  Mae help ychwanegol hefyd ar gael i fyfyrwyr gydag anabledd, yn cynnwys cyflwr iechyd hirdymor, cyflwr iechyd meddwl neu anhawster dysgu penodol, neu fyfyrwyr sydd â phlant neu oedolyn dibynnol.

  Dylech ymgeisio nawr i wneud yn siŵr eich bod yn cael eich arian cyn dechrau eich cwrs.

  Y ffordd gyflymaf a hawsaf i wirio eich cymhwyster ac ymgeisio yw ar-lein ar www.cyllidmyfyrwyrcymru.co.uk.

  Cyngor arbenigol am gyllid i fyfyrwyr

  Mae gan wefan Cyllid Myfyrwyr Cymru amrywiaeth o offer a chanllaw cam wrth gam i’ch helpu i ddeall cyllid i fyfyrwyr – beth allwch chi gael a sut allwch chi ei gael. Mae’r rhain yn cynnwys canllawiau ar ymgeisio, ad-dalu, Lwfansau i Fyfyrwyr Anabl a chanllaw i rieni.

  Gallwch hefyd wylio ein ffilmiau i gael cyngor arbenigol ar gyllid i fyfyrwyr, o sut galwch ymgeisio i sut byddwch yn ad-dalu.

  Cofiwch gofnodi ein gwefan www.cyllidmyfyrwyrcymru.co.uk i gael mynediad ar unwaith i'n hadnoddau defnyddiol.

  Hoffwch ni ar Facebook a'n dilyn ar Twitter i dderbyn diweddariadau rheolaidd

 7. Gwladolion yr UE a Chyllid Myfyrwyr yng Nghymru 11/10/2016 11-10-2016

  Mae'r datganiad canlynol yn gymwys i wladolion yr Undeb Ewropeaidd (UE) sydd ar hyn o bryd yn derbyn benthyciadau i fyfyrwyr gan Gyllid Myfyrwyr Cymru (CMC), ac i’r gwladolion hynny sy’n perthyn i’r UE sy'n bwriadu dechrau astudio yn y flwyddyn academaidd 2017/18. Mae Rheoliadau Addysg (Cymorth i Fyfyrwyr)(Cymru) 2017 yn cael eu drafftio ar hyn o bryd ac, o’u pasio, byddant yn rhoi cymorth i fyfyrwyr sy’n gymwys. Bydd y rheoliadau’n gymwys i gymorth i fyfyrwyr, gan gynnwys gwladolion yr UE neu aelodau o’u teulu, mewn perthynas â blwyddyn academaidd sy’n dechrau ar 1 Medi 2017 neu ar ôl hynny (‘Blwyddyn Academaidd 2017/18’). Nid oes unrhyw newid i’r rheoliadau sy’n berthnasol i wladolion yr UE, neu aelodau o’u teulu, sy’n gwneud cais am le mewn prifysgol o 1 Medi 2017 i astudio cwrs sy’n denu cymorth i fyfyrwyr fel y nodir yn Rheoliadau Addysg (Cymorth i Fyfyrwyr)(Cymru) 2015 .

  Bydd gwladolion yr UE neu aelodau o'u teulu, sydd ar hyn o bryd mewn addysg uwch, ac sy'n cael eu hasesu yn gymwys i gael benthyciadau a/neu grantiau gan Gyllid Myfyrwyr Cymru, yn parhau i dderbyn grantiau a'r benthyciadau hyn nes eu bod yn gorffen eu cwrs. Mae hyn yn berthnasol i holl gyllid myfyrwyr gan Gyllid Myfyrwyr Cymru ar gyfer myfyrwyr yng Nghymru y mae gwladolion yr UE yn gymwys ar ei gyfer. Mae hyn yn cynnwys grantiau a benthyciadau i dalu am ffioedd dysgu, benthyciadau a grantiau cynnal , a rhai grantiau a lwfansau eraill os yw unigolyn yn parhau i fodloni’r gofynion o ran bod yn gymwys ar gyfer pob elfen o’r cymorth sydd ar gael.

  Unwaith y bydd y cylch ceisiadau arferol yn dechrau yn 2017 bydd Cyllid Myfyrwyr Cymru yn asesu'r ceisiadau hyn yn erbyn y meini prawf a bydd yn darparu benthyciadau a/neu grantiau yn y ffordd arferol. Bydd gwladolion yr UE, neu aelodau o'u teulu, sy'n cael eu hasesu yn gymwys i gael grantiau a benthyciadau gan y Cwmni Benthyciadau i Fyfyrwyr yn derbyn cymorth drwy gydol eu hastudiaethau ar y cwrs hwnnw os byddant yn parhau i fodloni’r gofynion o ran bod yn gymwys.

  Dylai myfyrwyr ymgynghori â Swyddfa Cyllid myfyrwyr eu prifysgol, neu wefan Cyllid Myfyrwyr Cymru, am wybodaeth am y cymorth sydd ar gael.

 8. Cefnogaeth ol-raddedig yn y flwyddyn academaidd (BA) 2016/17 16-09-2016

  Ym Mai 2016, fe wnaeth Llywodraeth Cymru ymgynghori ar gynigion i weithredu cynllun benthyciad ôl-raddedig ar gyfer myfyrwyr Cymru.

  Tra nad oedd hi’n bosib i weithredu cynllun yng Nghymru ar gyfer BA 2016/17, y bwriad yw y dylai cefnogaeth ôl-raddedig fod ar gael i fyfyrwyr Cymru o Fedi 2017. Mae hyn yn unol â’r rheoliadau priodol yn cael eu dwyn ymlaen.

  Mae rhai prifysgolion yn cynnig bwrsari ôl-raddedig yn dibynnu ar yr ardal pwnc. Mae hefyd ymddiriedolaethau addysgiadol ac elusennau a fyddai efallai yn barod i gynorthwyo drwy ffyrdd o rantiau bychain neu fenythyciadau. Mae rhestrau safonol yn y mwyafrif o lyfrgelloedd cyfeirnod cyhoeddus yn cynnwys Geiriadur Grantiau Addysgiadol.

  Gallai myfyrwyr hefyd ystyried opsiwn rhan-amser yn 2016/17 a fydd efallai gyda ffioedd gostyngedig.

  Os nad oes ariannu pellach ar gael, ac yn unol â chymhwysedd, gall Benthyciad Datblygu Gyrfa Proffesiynol (PDGP) eich helpu chi i dalu am ffioedd cwrs ac unrhyw gostau perthnasol eraill. Rhaid i’r darparwr cwrs a’r cwrs fod wedi eu rhestru ar gofrestr PDGP. Gellir cael rhagor o wybodaeth drwy ymweld â: https://www.gov.uk/career-development-loans/overview neu drwy gysylltu â chynghorydd gyrfa ar 0800 100 900.

 9. Cael eich taliad ar amser!! Beth sydd angen i chi wybod 01-09-2016

  A oeddech chi’n gwybod bod yn rhaid i chi gofrestru yn eich prifysgol neu goleg cyn y gallwch dderbyn cyllid myfyriwr? Caiff Benthyciadau Cynnal a Grantiau Dysgu eu talu’n uniongyrchol i’ch cyfrif banc ar ddechrau pob tymor, gydag unrhyw Fenthyciad Ffi Dysgu a Ffi Grant yn cael eu talu’n uniongyrchol i’ch prifysgol neu goleg wedi i chi gofrestru.    

  Gwyliwch ein ffilm 'Cael eich Talu yn' am y camau i gael eich arian mewn amser ar gyfer dechrau eich cwrs." 

  Aros yn ddiogel!

  Yn ystod dyddiadau talu, mae twyllwyr yn aml yn targedu myfyrwyr drwy e-byst gwe-rwydo sydd wedi eu cynllunio i’ch twyllo chi i roi eich manylion personol. Rydym wedi creu ffilm ‘Gwe-rwydo’ sydd yn esbonio beth y gallwch ei wneud i gadw’n ddiogel ac yn cadarnhau na fyddwn byth yn gofyn i chi roi eich manylion banc neu wybodaeth mewngofnodi drwy e-bost.

 10. Clirio: Ffilm a rhestr chwarae ar eich cyfer! 11-08-2016

  Os yr ydych eisoes wedi gwneud cais am gyllid myfyriwr ond yr ydych wedi newid eich cwrs, neu eich prifysgol neu goleg drwy Glirio, rhaid i chi roi gwybod i ni mor gynted ag sy’n bosibl oherwydd fe allai hyn effeithio’r swm o gyllid myfyriwr y byddwch yn gallu ei gael. 

  Os nad ydych wedi gwneud cais am gyllid myfyriwr eto, mae angen i chi wneud cais nawr. Os nad ydych wedi gwneud cais am gyllid myfyriwr eto, mae angen i chi geisio nawr. Y cyntaf yn y byd y dechreuwch, y cyntaf yn y byd y dechreuwn brosesu eich cais.

  Mae ein ffilm Clirio yn esbonio beth sydd angen i chi ei wneud pa un ai a ydych chi wedi gwneud cais am gyllid myfyriwr neu beidio.

  Rydym hefyd wedi creu rhestr chwarae Mynd drwy Glirio?  i helpu ateb unrhyw gwestiynau eraill efallai sydd gennych am gyllid myfyriwr.

  Mae ein holl ffilmiau ar gael ar ein sianel YouTube, youtube.com/sfwfilm.

 11. Cenedlaethwyr UE a chyllid myfyrwyr yng Nghymru 07-07-2016

  Mae Llywodraeth Cymru wedi rhyddhau hysbysiad i'r wasg ynglyn â myfyrwyr UE.

^ Nôl i’r brig