Cymhwyster

I fod yn gymwys ar gyfer Benthyciad Ôl-raddedig rhaid i chi gwrdd â rhai meini prawf. Byddwn yn ystyried y canlynol:

Cenedligrwydd a phreswylfa

Gall Benthyciad Ôl-raddedig fod ar gael i chi os:

 • rydych yn genedlaethol o’r DU neu fod gennych ‘statws setliad’ (golyga hyn nad oes amodau gennych ar ba mor hir y gallwch aros yn y DU);
 • rydych fel arfer yn byw yng Nghymru, ac ni wnaethoch symud yna am bwrpasau o astudiaeth;
 • rydych wedi bod yn byw yn y DU a’r Ynysoedd am dair blynedd cyn diwrnod cyntaf o’r flwyddyn academaidd gyntaf o’ch cwrs.

Gallech hefyd fod yn gymwys os yr ydych yn genedlaethol o’r EU ac mae’r cyfan oll yn berthnasol:

 • rydych yn byw yng Nghymru ar ddiwrnod cyntaf y flwyddyn gyntaf o’ch cwrs;
 • rydych fel arfer wedi byw mewn Ardal Economaidd Ewropeaidd (EEA) neu’r Swistir am y tair blynedd ddiwethaf;
 • Byddwch yn astudio mewn prifysgol yng Nghymru.

Gallech hefyd fod yn gymwys os ydych:

 • yn ffoadur, neu’n berthynol i un,
 • o dan warchodaeth dyngarol o ganlyniad i gais sydd wedi methu am noddfa ac sy'n byw yng Nghymru,
 • wedi cael Caniatâd yn yn ôl Ddisgresiwn i barhau yn y DU neu’n perthyn i rywun sydd wedi cael Caniatâd yn ôl Ddisgresiwn i barhau yn y DU ble nad oes cais am noddfa wedi ei wneud,
 • wedi cael hawl i fyned neu barhau yn y DU neu’n perthyn i rywun sydd wedi cael caniatâd i adae i fyned neu barhau o ganlyniad i gais noddfa wnaeth fethu,
 • yn weithiwr ymfudol EEA neu Swisaidd, neu’n berthynol i un,
 • yn blentyn i un sy’n genedlaethol o’r Swistir,
 • yn blentyn i weithiwr Twrcaidd, neu'n
 • aelod o’r Lluoedd Arfog yn y DU, neu’n berthynol i rywun yn y DU sy’n astudio ar gwrs dysgu o bell tu allan i’r DU.

Os yr ydych o ran arall o’r DU ond yr ydych ar hyn o bryd yn byw yng Nghymru tra eich bod yn astudio, ni fyddwch yn cael eich dosbarthu fel ‘preswylydd cyffredinol’ yng Nghymru ac ni fyddwch yn gymwys am Fenthyciad Ôl-raddedig oddi wrth Gyllid Myfyrwyr Cymru. Dylech gysylltu gyda darparwr ariannu eich hun am wybodaeth bellach ar ba gefnogaeth ôl-raddedig fydd ar gael.

Oedran

Mae’n rhaid eich bod o dan 60 ar ddiwrnod cyntaf y flwyddyn academaidd gyntaf o’ch cwrs.

Cymhwyster cwrs

Rhaid i’ch cwrs ddechrau ar neu wedi 1 Awst 2017, a bod yn gwrs Meistr ôl-raddedig arunig llawn megis:

 • Meistr Gwyddoniaeth (MSc)
 • Meistr Celf (MA)
 • Meistr o Athroniaeth (MPhil)
 • Meistr Ymchwil (Mhres)
 • Meistr y Gyfraith (LLM)
 • Meistr Llythyrau (MLitt)
 • Meistr Celf Gain (MFA)
 • Meistr Addysg (MEd)
 • Meistr Gweinyddiaeth Busnes (MBA)

Gall y cwrs cael ei ddysgu mewn prifysgol neu drwy ddysgu o bell.

Gall cael ei ddysgu neu ar sail-ymchwil a’i astudio’n:

 • llawn-amser, yn parhau un neu ddwy flynedd academaidd;
 • rhan-amser, yn parhau dwy i bedair blynedd academaidd - nid mwy na ddwywaith hyd cwrs llawn-amser cywerth; neu
 • rhan-amser fyny hyd at dair blynedd, lle nad oes cwrs llawn-amser yn bodoli.

Nid ydyw Benthyciad Ol-raddedig ar gael ar gyfer:

 • graddau Doethurol Ôl-raddedig;
 • graddau Meistr sydd wedi eu hymgymryd fel rhan o Radd Doethurol Ôl-raddedig;
 • tystysgrif Ôl-raddedig (PgCert) neu Ddiploma Ôl-raddedig (PgDip);
 • cyrsiau ôl-raddedig sydd wedi eu hariannu gan gyllid myfyriwr israddedig, fel Addysg Athrawon Cychwynnol (ITE), neu Feistr Integredig.

Meistr Pensaernïaeth

Os yr ydych yn bwriadu astudio am gymhwyster (MArch) Meistr o Bensaernïaeth yn llawn-amser, mae angen i chi wneud cais am gefnogaeth ôl-raddedig.

Bydd y Benthyciad Ôl-raddedig ond ar gael am MArch os ydych naill ai:

 • yn cymryd cwrs rhan-amser
 • ddim yn gymwys am ariannu israddedig am reswm arall.

Bwrsariaethau Iechyd a gwaith cymdeithasol

Ni allwch gael Benthyciad Ôl-raddedig os:

 • yr ydych yn gymwys i wneud cais am fwrsari GIG; neu
 • wedi ennill bwrsari Gwaith Cymdeithasol.

Ni fydd unrhyw ffynonellau eraill o ariannu y byddwch yn ei derbyn yn effeithio ar eich cymhwyster am Fenthyciad Ôl-raddedig.

Cymhwyster Prifysgol

Rhaid i’r brifysgol fod yn y DU a naillai:

 • wedi ei ariannu’n gyhoeddus (wedi ei dalu gan y llywodraeth), neu
 • wedi ei ariannu’n breifat gyda dynodiad penodol.

Astudiaeth Blaenorol

Bydd  Benthyciad Ol-raddedig ar gael os nad ydych eisoes yn dal gradd Meistr neu uwch neu gymhwyster uwch a gafwyd naillai yn y DU neu dramor. Os oes gennych gymhwyster lefel is ac am ‘ychwanegu’ radd Meistr, ni fyddwch yn gymwys am Fenthyciad Ol-raddedig gan ei fod ond ar gael am gwrs Meistr llawn.

Ni fyddwch yn gallu cael Benthyciad Ol-raddedig os yr ydych wedi derbyn Benthyciad Ol-raddedig o’r blaen, oni wnaethoch adael eich cwrs oherwydd rhesymau personol cymellol, fel salwch, profedigaeth neu reswm personol difrifol arall. Bydd angen i chi anfon tystiolaeth i ni i gefnogi hyn.^ Nôl i’r brig