Delwedd o: myfyrwyr yn cerdded

Myfyrwyr newydd

Cyn i chi gael unrhyw gyllid am eich cwrs addysg uwch yn y brifysgol neu’r coleg, bydd angen i chi fodloni rhai meini prawf cymhwyster.

Ble yr ydych yn byw

Gallwch ymgeisio os ydych chi'n bodloni pob un o'r tri amod a ganlyn:

 • rydych chi'n wladolyn y DU neu mae gennych 'statws preswylydd sefydlog' (dim cyfyngiadau ar ba mor hir y gallwch aros);
 • rydych chi fel arfer yn byw yng Nghymru ar ddiwrnod cyntaf blwyddyn academaidd cyntaf y cwrs (fel arfer cyn 1 Medi); a
 • rydych chi wedi bod yn byw yn y DU am 3 blynedd cyn dechrau'ch cwrs.

Os nad ydych chi'n bodloni pob un o'r tri amod, gallwch barhau i ymgeisio am gymorth os ydych chi'n bodloni gofynion un o'r categorïau preswyl y DU eraill a restrir:

 • rydych chi'n wladolyn yr Undeb Ewropeaidd, neu'n aelod o deulu gwladolyn yr Undeb Ewropeaidd;
 • rydych chi'n ffoadur;
 • rydych chi dan ddiogelwch dyngarol (o ganlyniad i gais am loches aflwyddiannus);
 • rydych chi'n weithiwr mudol;
 • rydych chi'n blentyn i wladolyn y Swistir; neu
 • rydych chi'n blentyn i weithiwr Twrcaidd

Mae'n rhaid eich bod chi fel arfer yn byw yng Nghymru ar ddiwrnod cyntaf blwyddyn academaidd y cwrs hefyd.

Eich cwrs

Rhaid i’ch cwrs arwain at gymhwyster mewn un o’r canlynol:

 • Gradd Gyntaf ee Baglor y Celfyddydau, Gwyddoniaeth neu Addysg (BA, BSc neu BAdd)
 • Gradd Sylfaen
 • Tystysgrif mewn Addysg Uwch
 • Diploma mewn Addysg Uwch (DipHE)
 • Tystysgrif Genedlaethol Uwch (HNC)
 • Diploma Cenedlaethol Uwch (HND)
 • Tystysgrif Uwchraddedig mewn Addysg (PGCE)
 • Hyfforddiant Cychwynnol Athrawon (ITT).

Cyrsiau uwchraddedig

Nid yw cyrsiau Uwchraddedig yn cael eu cyllido gan Gyllid Myfyrwyr Cymru oni bai eu bod yn arwain at gymhwyster mewn Hyfforddiant Cychwynnol i Athrawon. Fe allech dderbyn grant oddi wrth gyngor ymchwil i gyllido eich cwrs uwchraddedig. I ddarganfod rhagor o wybodaeth am gynghorau ymchwil cysylltwch gyda thîm cefnogaeth i fyfyrwyr yn eich prifysgol neu goleg.

Os ydych yn bwriadu ceisio am ail radd uwchraddedig, mae cyllid ar gael ar gyfer rhai cyrsiau, mewn pynciau megis meddyginiaeth neu ddeintyddiaeth.

Mae Lwfansau Myfyrwyr Anabl (DSAs) ar gael ar gyfer rhai myfyrwyr uwchraddedig sydd ag anabledd.

Am ragor o wybodaeth, lawr lwythwch ganllaw Lwfansau Myfyrwyr Anabl:

Cymorth ychwanegol – Lwfansau Myfyrwyr Anabl

Eich prifysgol neu goleg

Rhaid i chi fod yn astudio cwrs dynodedig mewn prifysgol neu goleg sydd wedi eu hariannu’n gyhoeddus, os nad ydych yn astudio ‘cwrs wedi ei ddynodi’n arbennig’ mewn prifysgol neu goleg preifat.

Gall prifysgolion neu golegau preifat osod lefel ffioedd dysgu eu hunain a does dim cyfyngiad ar y swm y gallan nhw eu codi. Rhaid i gwrs mewn prifysgol neu goleg preifat fod wedi ei gynllunio’n benodol gan Lywodraeth Cymru er mwyn denu cefnogaeth myfyriwr. Gallwch wneud cais i Gyllid Myfyrwyr Cymru am uchafswm y Benthyciad Ffi Dysgu o £6,000, ond ni fyddwch yn gymwys am Grant Ffi.

Eich oedran

I fod yn gymwys ar gyfer Benthyciad Cynnal rhaid i chi fod o dan 60 mlwydd oed pan fyddwch yn dechrau ar gwrs.

Nid oes terfyn oedran i fod yn gymwys ar gyfer derbyn grant neu Fenthyciad Ffi Dysgu.

Mae’r rheolau o amgylch cymhwyster yn gymleth, felly os nad ydych yn siŵr os ydych chi’n gymwys, gallwch gysylltu gyda ni ar 0300 200 4050.^ Nôl i’r brig