Delwedd o: myfyriwr

Lwfans Myfyrwyr Anabl


Mae Lwfansau Myfyrwyr Anabl (DSAs) ar gael os oes gennych anabledd, cyflwr iechyd hir-dymor, cyflwr iechyd meddwl neu anhawster dysgu penodol. Grantiau yw DSAs sydd ar gael i helpu chi i dalu’r costau ychwanegol hanfodol efallai y byddwch yn eu cael o ganlyniad uniongyrcho i’ch anabledd. Rhaid i chi fodloni'r diffiniad o anabledd dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010.

Pwy sydd yn gallu derbyn DSAs?

Gallwch dderbyn DSAs os:

  • Rydych yn gymwys ar gyfer derbyn cyllid myfyriwr
  • Rydych yn fyfyriwr israddedig neu uwchraddedig (yn cynnwys myfyrwyr dysgu o bell)
  • rydych yn fyfyriwr Prifysgol Agored (OU)
  • rydych yn astudio Cwrs Addysg Gychwynnon Athrawon (ITE)
  • rydych yn astudio cwrs cyntaf mewn addysg uwch (HND neu Dip HE)
  • mae eich cyflwr yn effeithio eich gallu i astudio a gallwch ddarparu tystiolaeth o hyn.

Faint allwch chi ei dderbyn?

Nid yw swm y Lwfansau Myfyrwyr Anabl (DSA) yr ydych yn eu cael ddim yn dibynnu ar incwm eich cartref.

Mae ystod o gymorth ar gael:

LwfansUchafswm ar gael yn 2016/17 a 2017/18
Cynorthwy-ydd anfeddygol £21,181 flwyddyn
Cyfarpar arbenigol £5,332 ar gyfer y cwrs cyfan
Lwfans cyffredinol £1,785 flwyddyn
Teithio yn ymwneud ag anabledd Gwariant rhesymol ar gostau teithio ychwanegol a achoswyd o ganlyniad i gyflwr y myfyriwr.

Sut mae gwneud cais

Cam 1 – Dywedwch oddi wrthym am eich anabledd

Llenwch Ffurflen Gais Lwfansau Myfyrwyr Anabl a’i dychwelyd atom.

Cam 2– Cyllid Myfyrwyr Cymru (SFW) fydd yn asesu eich cais

Os yr ydych yn gymwys ar gyfer derbyn DSAs byddwn yn anfon llythyr atoch yn eich hysbysu. Yna fe fydd yn rhaid i chi drefnu asesiad anghenion.

Cam 3 – Dylech fynychu asesiad anghenion.

Wedi’r asesiad anghenion byddwch yn derbyn adroddiad yn amlinellu’r cyfarpar fydd angen arnoch, faint y bydd yn ei gostio a lle i ddod o hyd iddo.

Cam 4 – Cyllid Myfyriwr Cymru fydd yn anfon llythyr atoch i ddweud pa DSAs y gallwch eu derbyn.

Yr adeg yma y byddwch yn derbyn llythyr oddi wrth SFC yn eich cynghori os all y DSA dalu am unrhyw gyfarpar arbennigol a chefnogaeth arall a argymhellir yn eich adroddiad asesiad anghenion. Fe fyddwn hefyd yn rhoi cyfarwyddiadau i chi am archebu cyfarpar neu drefnu cefnogaeth arall.

Canllawiau DSA

Am ragor o wybodaeth, lawr lwythwch y canllaw yma i Lwfansau Myfyrwyr Anabl:

Rydym wedi cynhyrchu canllaw cyflym am DSAs.

Ffurflenni DSA

Os yr ydych wedi cwblhau, neu ynghanol cwblhau eich cais am gyllid myfyriwr ac rydych hefyd am wneud cais ar gyfer Lwfansau Myfyrwyr Anabl, dylech gwblhau’r fersiwn cwteuedig o’r Ffurflen DSA1.

Os yr ydych ond yn gwneud cais am Lwfansau Myfyrwyr Anabl dylech gwblhau Ffurflen DSA1 yn llawn.

Mae’r nodiadau canllaw yma yn darparu gwybodaeth ychwanegol sydd angen arnoch i’ch helpu i gwblhau Ffurflen Gais DSA1.

Os yr ydych am wneud cais am dreuliau yr ydych eisoes wedi eu talu, llenwch ffurflen ‘Ffurflen Gais am Ad-daliad drwy gostau Lwfansau Myfyrwyr Anabl'.

Sut caiff ei dalu?

Caiff DSAs eu talu naill ai yn uniongyrchol i’ch cyfrif neu i unrhyw ddarparwyr cyfarpar neu wasanaeth.

^ Nôl i’r brig