Image of: three students

Cynllun Bwrsari Cymru


Cymorth ariannol ychwanegol yw bwrsarïau sydd ar gael gan eich prifysgol neu goleg.

Ydych chi’n cymhwyso?

Gallwch ond gael Bwrsari Cenedlaethol Cymru os ydych chi’n:

  • fyfyriwr llawn-amser sy’n parhau wnaeth ddechrau yn 2010/11 ac yn astudio yng Nghymru
  • talu swm llawn y ffioedd dysgu o £3,465; ac yn
  • cael swm llawn Grant Dysgu Llywodraeth Cymru neu Grant Cymorth Arbennig.

Faint gallwch chi ei gael?

Yr isafswm ar gael yn 2016/17 a 2017/18 ydy £347 ond efallai y cewch rhagor. Gall eich prufysgol neu goleg ddarparu mwy o wybodaeth ar yr union swm o fwrsari ar gael.

Myfyrwyr a ddechreuodd ym mlwyddyn academaidd 2011/12 ac yn ddiweddarach

Cafodd y Bwrsari Cenedlaethol Cymraeg ei integreiddio mewn i’r Grant Dysgu LLywodraeth Cymru neu Grant Cefnogi Arbennig. Felly, ni fyddwch yn gymwys i dderbyn bwrsari ar wahân os nad oeddech yn fyfyriwr blwyddyn bwlch yn 2011/12. Er hynny gall eich prifysgol neu goleg barhau i dalu eu gwobrau sefydliadol.

Sut mae gwneud cais?

Pan fyddwch yn gwneud cais am gyllid i fyfyrwyr, rhaid i chi wneud yn siŵr eich bod chi ac unrhyw un sy’n cefnogi’ch cais yn rhoi caniatâd i ni rannu gwybodaeth am eich cais at ddibenion bwrsari ac ysgoloriaeth.

Byddwn yn tybio y byddwch yn rhoi’ch caniatâd oni y byddwch yn eithrio. Os byddwch yn eithrio, ni fyddwch yn cael eich asesu’n awtomatig am unrhyw fwrsari y gallai fod gennych hawl iddo.

^ Nôl i’r brig