Grant Gofal Plant


Yn dibynnu ar eich amgylchiadau, efallai y byddwch yn gallu derbyn cymorth ychwanegol tuag at y gost o ofal plant cofrestredig neu un sydd wedi ei gymeradwyo .

Parhau i ddarllen am ragor o wybodaeth neu ewch yn syth i sut mae gwneud cais.

Faint allwch ei gael?

Uchafswm y Grant Gofal Plant sydd ar gael fydd hyd at 85% o’ch gwir gostau, wedi eu selio ar ddwyster eich cwrs.

Dwyster CwrsUchafswm Grant Gofal Plant os oes gennych un plentynUchafswm Grant Gofal Plant os oes gennych fwy nag un plentyn (yr wythnos)

50%-59%

£80.75

£137.28

60%-74%

£96.90

£164.73

75% neu fwy

£121.13

£205.91

Os na fyddwch yn gallu darparu manylion eich darparwr gofal plant pan fyddwch yn gwneud cais, caiff eich Grant Gofal Plant ei gapio ar y lefel canlynol:

Dwyster cwrsCap Grant Gofal Plant

50%-59%

£57.50

60%-74%

£69

75% neu fwy

£86.25

Byddwn yn ail-asesu eich hawl i Grant Gofal Plant unwaith y byddwch yn rhoi manylion eich darparwr i ni.

Ni fyddwch yn gymwys ar gyfer y grant yma os fod naill ai y chi neu eich partner yn hawlio elfen gofal plant o Gredyd Treth Gwaith, Credyd Cynhwysol, grantiau gofal plant wedi eu hariannu gan GIC neu Gofal Plant Di-Dreth oddi wrth HMRC.

Sut caiff ei dalu?

Caiff Grant Gofal Plant ei dalu’n uniongyrchol i’ch cyfrif banc ar ddechrau pob tymor. I hyn i ddigwydd mae angen i chi gofrestru ar eich cwrs a’ch prifysgol neu goleg i gadarnhau eich bod yn bresennol.

Y chi sy’n gyfrifol am dalu eich darpwr(yr) gofal plant cofrestredig a ddewiswyd gennych.

Sut mae gwneud cais

Mae angen i gwblhau pedwar cam i gael Grant Gofal Plant.

Cam 1 – Cwblhau prif ran rhan-amser y cais

Y ffordd gyflymaf a’r hawsaf i wneud hyn ydy ar-lein.

 1. Os nad oes gennych gyfrif Cyllid Myfyriwr, bydd angen i chi greu cyfrif
 2. Mewngofnodi i’ch cyfrif Cyllid Myfyriwr a chyflwyno eich cais
 3. Darparu ni gyda thystioaleth angenrheidiol
 4. Arwyddo a dychwelyd y Ffurflen Datganiad Ar-lein

Er ein bod ni’n argymell gwneud cais ar-lein, mae gennym ffurflen gais ar bapur os yr ydych angen un. Ymwelwch â'n tudalen Ffurflenni Defnyddiol i lwytho ffurflenni a nodiadau canllaw i lawr.

Cam 2 – Cwblhau ffurflen Grantiau Rhan-amser ar gyfer Dibynyddion

Rhaid cwblhau Adran 3 o’r ffurflen yma gan eich prifysgol neu goleg pan fyddwch yn dechrau eich cwrs.

Mae ond angen i gwblhau y ffurflen yma unwaith i gael eich asesu ar gyfer Grant Gofal Plant, Lwfans Dysgu i Rieni a Grant Oedolyn Dibynnol.

Cam 3 – Cwblhau ffurflen Grant Gofal Plant rhan-amser

Cofiwch, mae’n bwysig i arwyddo a dyddio’r ffurflenni yma a’u dychwelyd hwy gyda’r holl dystiolaeth angenrheidiol fel y gallwn asesu eich cais mor gyflym â phosib.

Cam 4 – Cadarnhau gwir gostau eich gofal plant

Ar ddiwedd pob tymor, byddwn yn anfon ffurflen i chi i gadarnhau eich gwir gostau gofal plant. Bydd hyn yn ein helpu ni i sicrhau eich bod yn talu’r swm cywir o Grant Gofal Plant.

Ble mae anfon eich cais

Dylech anfon pob ffurflen a dogfennau sy’n cefnogi i Gyllid Myfyrwyr Cymru

Osgoi gordaliad grant

Os yr ydych yn goramcangyfrif eich costau gofal plant ar y ffurflen,caiff unrhyw or-daliad a wnaethpwyd i chi ei didynnu o’ch taliadau yn y dyfodol.

Os yr ydych yn gadael eich cwrs, bydd angeni chi ad-dalu unrhyw or-daliad grant. Byddwn yn cysylltu gyda chi i drefnu ad-daliad.

Tystiolaeth o’r plant sy’n dibynnu arnoch

Byddwn angen un darn o dystiolaeth ar gyfer pob un o’r canlynol:

 • Tystiolaeth o’r plant sy’n dibynnu arnoch
  • tystygrif gwreiddiol ar gyfer pob un plentyn
  • ystyegir wreiddiol o Ddinasyddiad ar gyfer pob plentyn
  • dogfennau gwereiddiol o’r Swyddfa Gartref yn cadarnhau enwau eich plant a’u dyddiadau geni.

 • Tystiolaeth bod eich plant yn dibynnu arnoch
  • Eich Credydau Treth neu Wobr Credyd Cynhwysol mwyaf diweddar yn enwi pob un o’ch plant; neu
  • pob tudalen o’ch llythyr Budd-dal Plant mwyaf diweddar yn enwi eich holl blant.

  Caiff yr un dystiolaeth yma ei defnyddio os yr ydych yn ceisio am Lwfans Rhieni sy’n Dysgu.

^ Nôl i’r brig