Delwedd o: myfyriwr mewn gweithdy

Cyllid myfyriwr rhan-amser yn 2017/18

Bydd ceisiadau ar gyfer myfyrwyr newydd a’r rheini sy’n parhau ar gael cyn hir. Gwnewch yn sicr eich bod yn gwirio’n ôl fan hyn am fwy o wybodaeth, a dilyn ni ar Facebook a Twitter am ddiweddariadau pwysig.

Benthyciad Ffi Dysgu

Os yr ydych chi’n fyfyriwr newydd, neu wnaethoch ddechrau ar eich cwrs ar neu wedi 1 Medi 2014, gallwch cael Benthyciad Ffi Dysgu.

Uchafswm y Benthyciad Ffi Dysgu yw:

  • £2,625 os yr ydych yn astudio mewn Prifysgol neu goleg yng Nghymru neu’n astudio yn y Brifysgol Agored
  • £6,935 os yr ydych mewn prifysgol neu goleg yn y DU tu allan i Gymru
  • £4,625 £4,625 os yr ydych mewn prifysgol neu goleg wedi ei ariannu’n breifat tu allan i Gymru

Rhaid i chi fod yn astudio dwyster cwrs cyffredinol o o leiaf 25% (cyfartal i gwrs llawn-amser) i gael Benthyciad Ffi Dysgu.

Grant Ffi

Os yr ydych yn fyfyriwr sy’n parhau ac fe wnaethoch ddechrau ar eich cwrs cyn 1 Medi 2014, gallwch wneud cais am Grant Ffi i helpu dalu eich ffioedd dysgu.

Yr uchafswm sydd ar gael ydy £1,025

Mae’r swm y gallwch ei gael wedi ei seilio ar incwm eich cartref a dwyster eich cwrs.

Grant Cwrs

Gallwch wneud cais am Grant Cwrs i helpu gyda chostau yn ymwneud gyda’ch cwrs fel llyfrau a theithio.

Yr uchafswm sydd ar gael ydy £1,155.

Mae’r swm y gallwch ei gael wedi ei seilio ar incwm eich cartref a dwyster eich cwrs.

Grant Gofal Plant

Fe allech dderbyn Grant Gofal Plant hyd at 85% o gost eich gofal plant os oes gennych blant mewn gofal plant cofrestredig neu gymeradwy. Ni fyddwch yn gymwys i dderbyn y grant yma os ydy chi neu eich partner yn hawlio’r elfen gofal plant o Gredydau Treth Gwaith, Credyd Cyffredinol, Gofal Plant Di-Dreth oddi wrth Gyllid a Thollau Ei Mawrhydi neu grantiau gofal plant wedi eu hariannu gan GIG.

Uchafswm y swm sydd ar gael ydy:

  • £121.13 yr wythnos ar gyfer un plentyn; neu
  • £205.91 yr wythnos ar gyfer bdau neu fwy o blant.

Mae’r swm y gallwch ei gael wedi ei seilio ar incwm eich cartref a dwyster eich cwrs.

Lwfans Dysgu i Rieni

Mae Lwfans Dysgu i Rieni yn helpu gyda chostau yn ymwneud gyda’ch cwrs os oes gennych blant sydd yn ddibynnol arnoch.

Uchafswm ar gael ydy £1,167.75 y flwyddyn.

Mae’r swm y gallwch ei gael wedi ei seilio ar incwm eich cartref a dwyster eich cwrs.

Grant Oedolyn Dibynnol

Mae Grant Oedolyn Dibynnol ar gael os yr ydych yn byw gydag oedolyn sy’n dibynnu arnoch yn ariannol. Gallwch ond derbyn y grant yma ar gyfer un oedolyn sy’n ddibynnol.

Uchafswm ar gael ydy £2,049 y flwyddyn.

Mae’r swm y gallwch ei gael wedi ei seilio ar incwm eich cartref a dwyster eich cwrs.

Lwfansau Myfyrwyr Anabl

Mae Lwfansau Myfyrwyr Anabl (DSAs) ar gael os oes gennych anabledd, cyflwr iechyd hir-dymor, cyflwr iechyd meddwl neu anhawster dysgu penodol. Grantiau yw DSAs sydd ar gael i helpu chi i dalu’r costau ychwanegol hanfodol efallai y byddwch yn eu cael o ganlyniad uniongyrcho i’ch anabledd. Rhaid i chi fodloni'r diffiniad o anabledd dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010.

Lwfans:Uchafswm ar gael: (£)
Cynorthwy-ydd anfeddygol £15,885 y flwyddyn
Cyfarpar arbenigol £5,332 ar gyfer y cwrs cyfan
Lwfans cyffredinol £1,388 y flwyddyn
Teithio yn ymwneud ag anabledd Gwariant rhesymol ar gostau teithio ychwanegol a achoswyd o ganlyniad i gyflwr y myfyriwr.

Mwy o wybodaeth

Darganfod rhagor gyda’n canllawiau cyflym defnyddiol:

Mae gennym hefyd prif ganllawiau manwl gyda hyd yn oed fwy o wybodaeth:

A darganfyddwch bopeth sydd angen i chi ei wybod am ad-dalu eich benthyciad gyda’n canllaw cyflym defnyddiol:^ Nôl i’r brig