Benthyciad Ol-raddedig ar gyfer gradd Meistr

Mae argaeledd cefnogaeth Gradd Meistr yn amodol ar y rheoliadau sy’n cael eu gwneud. Disgwylir hyn i ddigwydd ym mis Ebrill. Mae newid i bolisi ar gefnogaeth ac ad-daliad yn amodol ar newid.

O Awst1 2017, os ydych yn dechrau ar gwrs meistr ol-raddedig llawn-amser neu ran-amser (dysgu neu wedi ei seilio ar ymchwil) gallwch wneud cais am Fenthyciad Ol-raddedig fyny hyd at £10,280.

Bydd Benthyciad Ol-raddedig ar gael os nad ydych eisoes yn dal gradd Meistr neu gymhwyster uwch. Os oes gennych gymhwyster lefel is ac eisiau ‘symud ymlaen’ i radd Meistr, ni fyddwch yn gymwys am Fenthyciad Ol-raddedig gan eich bod ond yn gallu cael Benthyciad Ol-raddedig am gwrs Meistr Ol-raddedig llawn.

Ni chaiff Benthyciadau Ol-raddedig eu seilio ar incwm eich cartref.

Gwyliwch ein ffilmiau i ddarganfod mwy am Fenthyciadau Ol-raddedig, sut i wneud cais ac ad-daliad.

Benthyciad Ôl-raddedig

Meddwl am gychwyn cwrs Meistr ôl-raddedig eleni? O Awst 2017, gallech gael help i dalu am eich cwrs a chostau byw. Gwyliwch ein ffilmiau nawr i weld beth allwch chi ei gael, sut i ymgeisio a beth, pryd a sut fyddwch chi'n ad-dalu.

Cymhwyster Personol

Efallai bydd Benthyciad Ol-raddedig ar gael i chi os yr ydych o dan oed 60 ar ddiwrnod cyntaf y flwyddyn academaidd gyntaf o’ch cwrs, ac:

 • rydych yn genedlaethol o’r DU neu mae gennych 'statws setliad' (golyga hyn nad oes gennych amodau ar ba mor hir y gallwch aros);
 • rydych fel arfer yn byw yng Nghymru; ac
 • rydych fel arfer yn byw yn y DU a’r Ynysoedd a, thair blynedd cyn diwrnod cyntaf y flwyddyn academaidd gyntaf o’ch cwrs.

Gallech hefyd fod yn gymwys os ydych:

 • yn aelod o Luoedd Arfog y DU, neu’n perthyn i rywun sydd yn y Lluoedd Arfog y DU, ac yn astudio ar gwrs dysgu o bell tu allan i’r DU.
 • yn ffoadur, neu’n perthyn i un,
 • o dan warchodaeth dyngarol o ganlyniad o gais aflwyddiannus am noddfa ac yn byw yng Nghymru.
 • Wedi cael yr hawl am Ganiatad yn ôl Ddisgresiwn i aros yn y DU neu’n perthyn i rywun sydd wedi cael Ganiatad yn ôl Ddisgresiwn i aros yn y DU ble nad oes cais am noddfa wedi ei wneud.
 • Ddim wedi gwneud cais am noddfa
 • Wedi cael yr hawl am ganiatad yn ôl ddisgresiwn i fyned neu barhau yn y DU neu’n perthyn i rywun sydd wedi cael caniatad yn ôl ddisgresiwn i fyned neu barhau yn y DU o ganlyniad o gais noddfa aflwyddiannus.
 • yn EEA neu’n weithiwr ymfudwr o’r Swistir, neu’n perthyn i un,
 • yn blentyn i un o’r Swistir, neu
 • yn blentyn i weithiwr Twrcaidd.

Efallai y byddwch hefyd yn gymwys os yr ydych o wlad UE ac yn astudio yng Nghymru.

Os yr ydych o ran arall o’r DU ond yr ydych ar hyn o bryd yn byw yng Nghymru tra eich bod yn astudio, ni fyddwch yn cael eich dosbarthu fel ‘preswylydd sydd arfer byw’ yng Nghymru. Dylech gysylltu gyda’ch darparwr ariannu eich hun am wybodaeth pellach ar ba gefnogaeth ôl -raddedig fydd ar gael

Cymhwyster cwrs

Rhaid i’ch cwrs ddechrau ar neu wedi 1 Awst 2017, a bod yn gwrs Meistr Ol-raddedig arunig llawn fel MSc, MA, MPhil, MRes, LLM, MLitt, MD, MFA, MED neu MBA.

Rhaid i’ch cwrs hefyd:

 • ei ddarparu gan brifysgol neu goleg yn y DU (yn cynnwys Prifysgol Agored); ac
 • arwain at radd Meistr Ol-raddedig.

Gall cael ei ddysgu neu ar sail ymchwil a’i astudio’n:

 • llawn-amser, yn parhau un neu ddwy flynedd academaidd;
 • rhan-amser, yn parhau dwy neu bedair blynedd academaidd – nid mwy na ddwy waith yr hyd o gwrs llawn-amser; neu’n
 • rhan-amser hyd at dair blynedd, lle nad oes gwrs llawn-amser cywerth yn bodoli.

Beth allwch ei gael

Caiff y Benthyciad Ol-raddedig ei dalu’n uniongyrchol i chi fel cyfraniad tuag at eich cwrs a chostau byw. Yr uchafswm ar gael yw £10,280 pob un cwrs; mae’r swm a dderbyniwch y flwyddyn yn dibynnu ar hyd eich cwrs.

Hyd y cwrs mewn blynyddoedd academaidd

Uchafswm y Benthyciad Ol-raddedig ar gael

Blwyddyn 1

Blwyddyn 2

Blwyddyn 3

Blwyddyn 4

1

£10,280

2

£5,140

£5,140

3

£3,426

£3,426

£3,428

4

£2,570

£2,570

£2,570

£2,570

Caiff taliadau eu gwneud mewn tri rhan-dal ar gyfer pob un flwyddyn academaidd. Er enghraifft, os yr ydych yn astudio am gwrs llawn amser hyd blwyddyn, cewch £10,280 wedi ei dalu i chi dros dri rhan-dal: byddai’r rhan-dal cyntaf a’r ail yn £3,392.40, a’r trydydd rhan-dal yn £3,495.20.

Ni fyddwch yn gallu cael Grantiau Dibynyddion fel Grant Oedolyn Dibynnol, Lwfans Rhieni sy’n Dysgu a Grant Gofal Plant.

Lwfansau Myfyrwyr Anabl

Efallai y byddwch yn gallu derbyn Lwfansau Myfyrwyr Anabl (DSAs) os oes gennych anabledd, yn cynnwys cyflwr iechyd tymor-hir, cyflwr iechyd meddwl neu anhawster dysgu penodol. Grantiau yw DSAs i helpu talu costau ychwanegol hanfodol efallai y cewch o ganlyniad uniongyrchol i’ch anabledd.

Ad-daliad o’ch Benthyciad Ol-raddedig

Rhaid i chi ad-dalu unrhyw fenythicad yr ydych yn ei fenthyg, yn cynnwys y llog a godir, ond nid hyd nes y byddwch wedi gadael neu adael eich cwrs ac mae eich incwm dros y trothwy ad-dalu. Y cynharaf y byddwch yn dechrau ad-dalu eich Benthyciad Ol-raddedig fydd Ebrill 2019.

Faint fyddwch yn ei ad-dalu

Y trothwyon ad-dalu presennol ydy £21,000 y flwyddyn, £1,750 y mis, neu £404 yr wythnos. Unwaith bydd eich incwm dros y trothwy ad-dalu, byddwch yn ad-dalu 6% o’ch incwm uwch y ffigwr yma..

Os oes gennych fenthyciad is-raddedig, byddwch yn ad-dalu hyn yn ychwanegol i’ch Benthyciad Ol-raddedig. Er enghraifft, os oes gennych Fenthyciad Ol-raddedig, a hefyd benthyciad is-raddedig wnaethoch gymryd wedi 1998, caiff cyfanswm o 15% (6% o’ch Benthyciad Ol-raddedig, a 9% ar gyfer eich benthyciad is-raddedig) ei ddidynnu o’ch incwm, unwaith bydd eich incwm uwch y trothwyon ar gyfer eich benthyciadau.

Llog

Caiff llog ei godi arnoch o’r diwrnod y byddwn yn gwneud y taliad cyntaf i chi hyd nes bydd y benthyciad wedi ei ad-dalu’n llawn neu wedi ei ganslo. Caiff llog ei godi ar y Mynegai Pris Manwerthu (RPI) plws 3%. Y raddfa bresennol hyd at 31 Awst 2017 yw 4.6%.

Pryd i wneud cais

Gallwch wneud cais am Radd Ol-Raddedig o Fehefin 2017.^ Nôl i’r brig