Cyllid Myfyriwr yn 2017/18

Tra byddwch ym mhrifysgol neu goleg, bydd gennych dau brif gostau - ffioedd dysgu a chostau byw. I helpu talu tuag at y rhain, y prif fathau o gyllid ar gael yw Benthyciadau Ffi Dysgu a Benthyciadau Cynnal (sydd angen eu talu yn ôl) a grantiau a bwrsariaethau (nad oes angen eu talu yn ôl).

Ni fydd angen i’r mwyafrif o fyfyrwyr felly dalu unrhyw beth cyn dechrau ar eu cwrs.

Beth allwch ei gael

Mae benthyciadau a grantiau ar gael i’ch helpu chi i gwblhau eich cwrs.

Cefnogaeth ffi dysgu

Gall prifysgolion a cholegau dalu uchafswm hyd at £9,250 y flwyddyn mewn ffioedd dysgu.

Gallwch gymryd Benthyciad Ffi Dysgu i dalu’r £4,296 cyntaf o ffioedd dysgu, a gallwch wneud cais am Grant Ffi hyd at £4,954 i dalu’r gwahaniaeth.

Nid oes cyfyngiad ar y swm mae prifysgolion neu golegau preifat yn gallu eu codi. Os bod eich cwrs mewn prifysgol breifat yn ‘ddynodedig’ gan Lywodraeth Cymru gallwch wneud cais am uchafswm Benthyciad Ffi Dysgu o £6,165 ond ni fyddwch yn gymwys am Grant Ffi.

Nid yw Benthyciadau Ffi Dysgu a Grantiau Ffi wedi eu selio ar incwm eich cartref.

Benthyciad Cynnal

Mae’r swm y gallwch ei dderbyn yn dibynnu ar ble y byddwch yn byw yn ystod y tymor. Mae hefyd yn cael ei effeithio gan eich incwm ac incwm eich rhieni neu bartner.

Mae uchafswm y Benthyciad Cynnal sydd ar gael i fyfyrwyr yn eu blwyddyn olaf yn llai na’r hyn a ymddengys yma.

Ble fyddwch yn bywUchafswm Benthyciad Cynnal sydd ar gael
Byw gyda’ch rhieni £5,358
Byw oddi cartref ac yn astudio mewn prifysgol neu goleg yn Llundain £9,697
Byw oddi cartref ac yn astudio mewn prifysgol neu goleg tu allan i Lundain £6,922
Byw ac astudio dramor £8,253

Grant Dysgu Llywodraeth Cymru

Uchafswm Grant Dysgu Llywodraeth Cymru yw £5,161. Cewch y swm cyfan os fydd incwm eich cartref yn £18,370 neu lai.

Nid oes grant ar gael os bod eich incwm cartref dros £50,020. Os oes hawl gennych dderbyn Grant Dysgu Llywodraeth Cymru, byddwn yn lleihau swm Benthyciad Cynnal sydd wedi ei asesu ar incwm sydd gennych hawl iddo.

Grant Cefnogaeth Arbennig

Uchafswm y Grant Cefnogaeth Arbennig sydd gennych hawl iddo yw £5,161 y flwyddyn.

Mae’r Grant Cefnogaeth Arbennig wedi ei selio ar eich cymhwyster am gefnogaeth incwm neu fudd-daliadau eraill ar sail prawf megis Budd-dal Tai. Er enghraifft, os:

  • ydych yn rhiant sengl;
  • ydy eich partner yn fyfyriwr ac mae un neu’r ddau ohonoch yn gyfrifol am blentyn neu berson ifanc o dan 20 sydd mewn addysg annatblygedig llawn-amser; neu
  • mae gennych rhai anableddau.

Ni fydd y Grant Cefnogaeth Arbennig yn lleihau faint o Fenthyciad Cynnal sydd gennych hawl iddo. Yn ychwanegol, nid ydyw’n cyfrif fel incwm pan rydych yn gweithio allan budd-daliadau ar sail incwm.

Byddwch ond â hawl i naill ai Grant Dysgu Llywodraeth Cymru neu Grant Cefnogaeth Arbennig.

Grant Gofal Plant

Gallwch dderbyn Grant Gofal Plant (CCG) fyny hyd at 85% o’r gost o’ch gofal plant os oes gennych blant mewn gofal plant cofrestredig neu gymeradwy. Ni fyddwch yn gymwys am y grant yma os ydy naill ai y chi neu eich partner yn hawlio elfen gofal plant o Gredydau Treth Gwaith, Credyd Cynhwysol, Gofal Plant yn Rhydd o Dreth oddi wrth Gyllid a Thollau Ei Mawrhydineu grantiau gofal plant wedi eu hariannu gan GIG.

Uchafswm y Grant Gofal Plant sydd ar gael yw:

  • £161.50 yr wythnos am un plentyn; neu
  • £274.55 yr wythnos am ddau neu fwy o blant.

Mae eich hawl i Grant Gofal Plant yn dibynnu ar eich incwm, eich partner, plant ac unrhyw ddibynyddion arall.

Lwfans Dysgu Rhieni

Lwfans Dysgu Rhieni (PLA) yw cymorth ychwanegol gyda’r bwriad o dalu rhai o’r costau ychwanegol sydd yn codi gan fyfyrwyr sydd â phlant.

Uchafswm y gallwch ei dderbyn am PLA yw £1,557 y flwyddyn. Gallwch ond wneud cais am PLA os oes gennych un neu fwy o blant sydd yn dibynnu arnoch, difater eu hoedran.

Grant Dibynyddion Oedolion

Uchafswm y gallwch ei gael am Grant Dibynyddion Oedolion yw £2,732 y flwyddyn. Gallwch ond wneud cais am Grant Dibynyddion Oedolion os oes gennych bartner neu oedolyn arall sydd yn ddibynnol yn ariannol arnoch. Gallwch ond wneud cais am y grant yma unwaith, ar wahân i’r nifer o oedolion sydd yn ddibynnol.

Mae swm Grant Dibynyddion Oedolion sydd ar gael i chi yn dibynnu ar eich incwm, incwm eich partner ac unrhyw ddibynyddion arall. Ni all incwm yr oedolyn sydd yn ddibynnol arnoch fod yn fwy na £3,923.

Lwfansau Myfyrwyr Anabl

Mae Lwfansau Myfyrwyr Anabl (DSAs) ar gael os oes gennych anabledd, cyflwr iechyd hir-dymor, cyflwr iechyd-meddwl neu anhawster dysgu penodol. Mae DSAs yn gyllid ychwanegol sydd ar gael i fyfyrwyr ac efallai na fyddai’n gallu mynychu cwrs addysg uwch.

Mae pedwar math o DSAs ar gael:

Lwfans:Uchafswm ar gael (£):
Cynorthwy-ydd anfeddygol £21,181 y flwyddyn
Cyfarpar arbenigol £5,332 ar gyfer y cwrs cyfan
Lwfans cyffredinol £1,785 y flwyddyn
Teithio yn ymwneud ag anabledd Gwariant rhesymol ar gostau teithio ychwanegol a achoswyd o ganlyniad i gyflwr y myfyriwr.

Rhaid i holl ffigurau 2017/18 gael eu cymeradwyo gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru.^ Nôl i’r brig