Cwestiynau cyffredin

Wneud cais

 1. C: Beth yw’r dyddiadau cau ar gyfer myfyrwyr llawn-amser?

  A: Ar gyfer cyllid myfyriwr yn y flwyddyn academaidd 2015/16, dylech wneud cais mor gyflym â phosib os nad ydych eisoes wedi gwneud hynny.

  Y dyddiad cau ar gyfer myfyrwyr newydd sy’n gwneud cais am gyllid myfyriwr yn y flwyddyn academaidd 2016/17 yw Mai 13 2016.

  Y dyddiad cau ar gyfer myfyrwyr sy’n parhau sy’n gwneud cais ar gyfer cyllid myfyriwr yn y flwyddyn academaidd yw Mehefin 10 2016.

  Os byddwch yn gwneud cais wedi’r dyddiau yma nid oes sicrwydd bydd eich cyllid myfyriwr yn barod ar ddechrau’r tymor.

 2. A allaf gael amcangyfrif o'm hawl cyn gwneud cais?

  Gallu. Os yr wyt yn meddwl am fynd i brifysgol neu goleg, mae modd defnyddio Cyfrifiannell Cyllid Myfyriwr i gael amcangyfrif o'r gefnogaeth sydd ar gael. Nid cynnig o gefnogaeth yw hyn ac mae wedi ei chynllunio i roi syniad i ti o'r hawl sydd gennyt fel myfyriwr blwyddyn gyntaf.

 3. C: Sut ydw i’n gwneud cais am gyllid myfyriwr ar-lein?

  A: Os yr ydych yn fyfyriwr newydd mae angen i chi gofrestru ar-lein – mae hyn ond yn cymryd rhai munudau.Gallwch wneud hyn drwy ddilyn y linc ‘creu cyfrif’ o’r dudalen mewngofnodi.

  Pan fyddwch yn cofrestru, cewch Rif Cyfeirnod Cwsmer unigryw (CRN) – nodwch hyn gan y byddwch ei angen am weddill eich astudiaethau. Bydd eich CRN yn parhau’r un peth hyd nes bydd eich benthyciad wedi ei ad-dalu’n llawn neu ei ddiddymu.

  Byddwn hefyd yn gofyn i chi am gyfeiriad e-bost. Rydym yn argymell i chi ddefnyddio cyfeiriad e-bost personol, ac nid cyfeiriad prifysgol neu goleg, gan efallai y bydd rhaid i ni gysylltu gyda chi y tu allan i amser tymor. Gallwch ddefnyddio’r cyfeiriad e-bost yma/CRN i fewngofnodi a cheisio am gymorth neu edrych ar ddatblygiad eich cais.

  Os yr ydych yn fyfyriwr sydd yn parhau, nid oes angen i chi gofrestru eto, y cyfan sydd yn rhaid i chi ei wneud yw mewngofnodi gyda naill ai eich Rhif Cyfeirnod Cwsmer unigryw neu gyfeiriad e-bost.

  Gallwch ddarganfod rhagor o wybodaeth am sut i wneud cais yma:

 4. C: Dydw i ddim yn gwybod pa gyfeiriad e-bost y gwnes i ei ddefnyddio i gofrestru. Ydw i dal yn gallu mewngofnodi?

  A: Ydych. Gallwch hefyd fewngofnodi drwy ddefnyddio eich Rhif Cyfeirnod Cwsmer (CRN).

 5. C: Rwyf wedi cael fy nghloi allan o’m cyfrif. Sut ydw i’n creu cyfrinair newydd?

  A: Os nad ydych yn gallu cofio eich cyfrinair ewch i’r dudalen mewngofnodi a, dilynwch y linc 'Anghofio cyfrinair?' i greu cyfrinair newydd. Byddwn yn gofyn i chi gadarnhau:

  • cyfenw
  • dyddiad geni
  • cod post

  Wedi cadarnhau y rhain, caiff e-bost ailosod ei anfon i’ch cyfeiriad e-bost. Peidiwch ag anghofio edrych yn eich ffolderi sbwriel a jync am yr e-bost yma.

  Pan fyddwch yn derbyn eich e-bost bydd yn cynnwys cyfeiriad gwe, copïwch a phastiwch eich cyfeiriad gwe i’ch porwr.

  Cewch eich cyfeirio yn ôl i’n sgriniau mewngofnodi lle fydd yn rhaid i chi gadarnhau rhai cymeriadau o’ch ateb cyfrinachol cyn y gallwch greu cyfrinair a mewngofnodi i’ch cyfrif.

 6. C: Nid ydwyf yn gwybod fy Rhif Cyfeirnod Cwsmer (CRN) nac ychwaith y cyfeiriad e-bost sydd wedi ei gofrestru i’m cyfrif. Beth allaf ei wneud?

  A: Gallwch gael nodyn atgoffa o naill ai eich CRN neu gyfeiriad e-bost.

  Ar y dudalen mewngofnodi, dilynwch y linc 'Anghofio eich cyfeiriad e-bost neu CRN?

  Byddwn yn gofyn i chi gadarnhau eich:

  • cyfenw
  • dyddiad geni
  • cod post

  Wedi cadarnhau y rhain, cewch weld nodyn atgoffa o’ch cyfeiriad e-bost. Caiff rhai cymeriadau eu cuddio er mwyn diogelwch.

  Gallwch ddefnyddio cyfeiriad e-bost yma i fewngofnodi.

  Os oes gwell gennych, gallwch wneud cais i’ch CRN cael ei bostio i’ch cyfeiriad e-bost.

 7. C: Gallaf wneud cais am gyllid myfyriwr drwy wneud cais ar bapur?

  A: Gallwch, er yr ydym yn argymell eich bod yn darparu gwybodaeth ar-lein. Os yr ydych eisiau gwneud cais ar bapur, cysylltwch gyda ni ar 0300 200 4050.

 8. C: Rwyf yn fyfyriwr UE, gallaf wneud cais ar-lein?

  A: Na fedrwch.Gallwch ond wneud cais ar bapur. Ymwelwch ag adran yr UE i ddarganfod sut mae gwneud cais.

 9. C: Dydw i ddim yn gwybod pa brifysgol neu goleg y byddaf yn ei fynychu eto.A ddylem barhau i wneud cais?

  A: Dylech.Rydym yn argymell eich bod yn ein hysbysu’n syth unwaith y byddwch wedi gwneud penderfyniad. Gallwch rhoi gwybodaeth i ni am y brifysgol neu goleg rydych yn meddwl y byddwch yn debygol o fynd iddi pan wnewch chi ymgeisio.

  Gallwch ddarganfod rhagor o wybodaeth ar sut i newid eich cais yma:

 10. Q: A ydwyf yn defnyddio yr un Rhif Cyfeirnod Cwsmer (CRN) a dderbyniais ar gyfer Addysg Bellach (EMA neu WGLG FE)?

  A:  Ydych. Byddwch yn cadw’r un CRN pan fyddwch yn ceisio am gwrs Addysg Uwch, felly ni fydd angen i chi ail-gofrestru eto. Er hynny, bydd angen i ni eich darparu gyda chyfrinair rhyngrwyd newydd ac ateb cudd fel y gallwch gael mynediad i’ch cyfrif a cheisio ar-lein.  I gael y rhain bydd angen i chi gysylltu gyda ni.

 11. Q: Mae gennyf gyfrinair yn barod pan wnes i geisio am gefnogaeth mewn Addysg Bellach (EMA neu WGLG FE). A fedraf ddefnyddio hwn i wneud cais-ar-lein?

  A:  Na.  Mae’r cyfrinair ond yn darparu mynediad i’r gefnogaeth wnaethoch eich dderbyn mewn Addysg Bellach. Os yr ydych yn ceisio am gefnogaeth Addysg Uwch, byddwn yn anfon cyfrinair rhyngrwyd newydd ac ateb cudd. I gael eich cyfrinair newydd wedi ei ddyroddi bydd angen i chi  gysylltu gyda ni.

Rhieni a phartneriaid myfyrwyr

 1. C: Pa dystiolaeth sydd angen i mi ei ddarparu?

  A: Drwy ddarparu eich rhif Yswiriant Gwladol gallwn wirio eich manylion gyda Chyllid a Thollau Ei Mawrhydi (HMRC). Golyga hyn na fydd yn rhaid i chi anfon unrhyw dystiolaeth o’ch incwm.

  Mewn rhai achosion, ni fydd HMRC yn gallu gwirio eich manylion incwm; os dyna’r achos, byddwn yn ysgrifennu atoch ac yn gofyn i chi anfon tystiolaeth o’ch incwm.

  Rydym yn argymell bod eich rhif Yswiriant Gwladol gyda chi wrth law pan fyddwch yn cofnodi eich gwybodaeth ariannol.

 2. C: Sut ydw i’n hysbysu’r SLC bod myfyriwr neu cyn fyfyriwr wedi marw?

  A: Gallwch wneud hyn drwy lythyr gan ysgrifennu atom i’r cyfeiriad isod. Rhaid i chi ein darparu gyda thystysgrif marwolaeth wreiddiol neu adroddiad y crwner.

  At sylw:

  Douglas Gould
  Student Loans Company Limited
  100 Bothwell Street
  Glasgow
  G2 7JD

 3. C: Sut ydw i’n darparu gwybodaeth ariannol ar-lein am y tro cyntaf?

  A: Os yr ydych yn rhiant neu’n bartner i fyfyriwr llawn-amser newydd rhaid i chi gofrestru ar-lein – bydd hyn ond yn cymryd rhai munudau. Gallwch wneud hyn drwy ddilyn y linc ‘creu cyfrif’ o’r dudalen mewngofnodi.

  Byddwch yn derbyn Rhif Cyfeirnod Cwsmer unigryw (CRN) – nodwch hwn gan y byddwch ei angen am weddill eich astudiaethau.

  Byddwn hefyd yn gofyn i chi am gyfeiriad e-bost. Rydym yn argymell i chi ddefnyddio cyfeiriad e-bost personol, ac nid cyfeiriad e-bost gwaith. Gallwch ddefnyddio eich cyfeiriad e-bost/ CRN i fewngofnodi a darparu gwybodaeth er mwyn cefnogi cais y myfyriwr neu gyllid myfyriwr.

  Os yr ydych yn rhiant/partner i fyfyriwr sy’n parhau, nid oes angen i chi gofrestru eto, rhaid i chi fewngofnodi gyda naill ai eich CRN neu gyfeiriad e-bost.

 4. C: Dydw i ddim yn gwybod pa gyfeiriad e-bost y gwnes i ei ddefnyddio i gofrestru. Ydw i dal yn gallu mewngofnodi?

  A: Gallwch. Gallwch fewngofnodi drwy ddefnyddio eich Rhif Cyfeirnod Cwsmer (CRN).

 5. C: Rwyf wedi cael fy nghloi allan o’m cyfrif. Sut ydw i’n creu cyfrinair newydd?

  A: Os nad ydych yn gallu cofio eich cyfrinair ewch i’r dudalen mewngofnodi a, dilynwch y linc 'Anghofio cyfrinair?' i greu cyfrinair newydd. Byddwn yn gofyn i chi gadarnhau eich:

  • cyfenw
  • dyddiad geni
  • cod post

  Wedi cadarnhau y rhain, caiff e-bost ailosod ei anfon i’ch cyfeiriad e-bost.Peidiwch ag anghofio edrych yn eich ffolderi sbwriel a jync ar gyfer yr e-bost yma.

  Pan fyddwch yn derbyn yr e-bost, fe fydd yn cynnwys cyfeiriad gwe. Copïwch a phastiwch y cyfeiriad gwe i’ch porwr.

  Cewch eich ailgyfeirio yn ôl i’n sgriniau mewngofnodi lle bydd angen i chi gadarnhau rhai cymeriadau o’ch ateb cyfrinachol cyn creu cyfrinair newydd a mewngofnodi i’ch cyfrif.

 6. C: Dydw i ddim yn gwybod fy CRN na’r cyfeiriad e-bost sydd wedi ei gofrestru i’m cyfrif. Beth allaf ei wneud?

  A. Gallwch gael nodyn atgoffa i naill ai eich CRN neu gyfeiriad e-bost.

  Ar y dudalen mewngofnodi, dilynwch linc 'Wedi anghofio cyfeiriad e-bost neu CRN?'

  Byddwn yn gofyn i chi gadarnhau:

  • cyfenw
  • dyddiad geni
  • cod post.

  Wedi cadarnhau y rhain, cewch weld nodyn atgoffa o’ch cyfeiriad e-bost.Caiff rhai cymeriadau eu cuddio er mwyn diogelwch.

  Gallwch ddefnyddio’r cyfeiriad e-bost yma i fewngofnodi.

  Os oes gwell gennych, gallwch wneud cais i’ch CRN gael ei ddanfon i’ch cyfeiriad e-bost.

 7. C: Ydy hi’n bosibl i mi ddarparu fy ngwybodaeth ariannol ar gais papur?

  A: Gallwch, er ein bod yn argymell eich bod yn darparu gwybodaeth ar-lein. Os yr ydych eisiau gwneud cais ar bapur, cysylltwch gyda ni ar 0300 200 4050. 

 8. C: Mae fy incwm wedi gostwng gall fy mhlentyn/partner cael ei ail-hasesu?

  A:  Gall, ond os bod gostyngiad incwm o 15% neu’n fwy wedi digwydd. Ymwelwch ag adran 'Sut mae fy incwm cartref yn effeithio ar gais?' am ragor o wybodaeth.

Cael eich talu

 1. C: Pam fod statws ‘gwaharddedig’ ar fy nhaliadau benthyciad?

  A: Gall taliadau benthyciad gael statws ‘gwaharddedig’ os:

  • na wnaethoch ein darparu gyda’ch rhif Yswiriant Cenedlaethol (NINO)
  • mae eich rhif Yswiriant Cenedlaethol wedi ei anfon i’r adran Gwaith a Phensiynau er mwyn ei ddilysu ac rydym yn dal i aros am ymateb oddi wrthyn nhw.
  • na wnaethoch ein darparu gyda’ch manylion banc. Os oes angen i chi ddarparu/ diweddaru eich manylion banc, mewngofnodwch i’ch cyfrif ar-lein.
 2. C: Pryd fyddaf yn cael fy nhalu?

  A: Cewch dderbyn eich rhanddaliad cyntaf o’ch benthyciad myfyriwr neu grant tua 3-5 diwrnod gwaith wedi i chi gofrestru ar eich cwrs ond:

  • rydych wedi gwneud cais ac mae eich cais wedi ei gymeradwyo
  • mae eich prifysgol wedi cadarnhau eich presenoldeb
  • rydych wedi rhoi eich manylion cymwys cyfrif banc y DU
  • rydych wedi rhoi eich rhif Yswiriant Cenedlaethol i ni ac mae’r Adran Pensiynau a Gwaith wedi ei gymeradwyo.

Hysbysiad o Hawl

 1. C: Beth yw Llythyr Hysbysiad o Hawl?

  A: Mae Llythyr Hysbysiad o Hawl yn ddogfen y byddwn yn ei anfon atoch unwaith y byddwch wedi eich asesu am gyllid. Mae’r llythyr yn amlinellu beth sydd gennych hawl iddo a phryd y cewch eich talu.Os wnaethoch gais ar-lein bydd hefyd yn cynnwys Ffurflen Datganiad Cyllid Myfyriwr Ar-lein.

  Ni allwn wneud unrhyw daliad hyd nes eich bod wedi arwyddo a dychwelyd eich Datganiad Cyllid Myfyriwr Ar-lein drwy’r post.

 2. C: Yr wyf wedi colli/heb dderbyn fy Llythyr Hysbysiad o Hawl, ble gallaf dderbyn ailddodiad?

  A: Gallwch weld neu argraffu eich Llythyr Hysbysiad o Hawl, mewngofnodwch i’ch cyfrif a chliciwch ar y linc ‘gweld gohebiaeth’.

 3. C: Ble sydd yn rhaid i mi anfon fy Ffurflen Datganiad Cyllid Myfyriwr Ar-lein?

  A: Student Finance Wales
  PO Box 211
  Llandudno Junction
  LL30 9FU

Newid eich cais

 1. C: Rwy’n fyfyriwr llawn-amser. Sut ydw i’n dweud wrth Gyllid Myfyrwyr Cymru am y newid yn fy amgylchiadau?

  A: Os oes newid wedi bod yn eich amgylchiadau, rhaid i chi ein hysbysu mor gynted â phosib gan fe all hyn effeithio ar eich hawl.

  Gallwch ddarganfod rhagor o wybodaeth ar sut i wneud newid eich cais yma:

Ad-daliadau a llog

 1. C: Pryd fyddaf yn dechrau gwneud ad-daliadau i’m benthyciad?

  A: Byddwch yn dechrau ad-dalu eich benthyciad myfyriwr:

  • Yn yr Ebrill wedi i chi raddio neu ddidynnu o’ch cwrs; neu
  • Ddim yn gynharach na 2016 os wnaethoch gymryd eich benthyciad myfyriwr ar  neu wedi Medi 1 2012 a wnaethoch adael eich astudiaethau cyn Ebrill 2016.

  Gallwch wneud ad-daliadau gwirfoddol ar unrhyw adeg.

 2. C: A ydy fy menthyciadau myfyriwr yn ddi-log?

  A: Nac ydyn.Caiff  tâl ei godi ar unrhyw fenthyciadau o’r diwrnod cyntaf caiff yr arian ei dalu i’ch prifysgol/coleg hyd nes bod y benthyciad yn cael ei dalu’n llawn neu ei ddiddymu. Mae hyn yn berthnasol i Fenthyciadau Cynnal a Ffioedd Dysgu.

 3. C: Beth yw’r raddfa llog presennol?

  A: Mae dwy raddfa llog sy’n cael eu defnyddio ar gyfer benthyciadau myfyrwyr. Mae’r un sy’n berthnasol i chi yn dibynnu pryd wnaethoch ddechrau ar eich cwrs:

  • cyn Medi’r 1af 2012; neu
  • ar neu wedi Medi’r 1af 2012.

  Ymwelwch â safle we Ad-daliadau Benthyciad Myfyrwyr i ddarganfod rhagor am y raddfa llog sydd ar eich benthyciad myfyriwr.

Cyllid Uwchraddedig

 1. C: Ydy pob cwrs uwchraddedig wedi ei gyllido?

  A: Nac ydy. Nid yw cyrsiau uwchraddedig yn cael eu cyllido gan Gyllid Myfyrwyr Cymru os nad ydy nhw’n arwain at gymhwyster Hyfforddiant Cychwynnol Athrawon .Fe allech dderbyn grant oddi wrth gyngor ymchwil i gyllido eich cwrs uwchraddedig. I ddarganfod rhagor o wybodaeth ar gynghorau ymchwil, cysylltwch gyda thîm cefnogaeth myfyriwr yn eich prifysgol neu goleg.

  Os ydych yn bwriadu gwneud cais am ail radd israddedig, mae cyllid ar gael ar gyfer rhai cyrsiau, mewn pynciau megis meddigyniaeth neu ddeintyddiaeth.

  Mae Lwfansau Myfyrwyr Anabl (DSAs) ar gael ar gyfer rhai myfyrwyr uwchraddedig sydd ag anabledd.

Statws Dibynnol ac annibynnol

 1. C: Beth yw ‘myfyriwr dibynnol’?

  A: Yn gyffredinol, cewch eich ystyried yn ‘fyfyriwr dibynnol’ ar gyfer pwrpasau o gyllid myfyriwr os yr ydych:

  • O dan 25 oed;
  • Ddim yn briod neu mewn partneriaeth sifil;
  • Nad oes gennych blant sy’n ddibynnol arnoch; a
  • Heb gefnogi eich hunan yn ariannol am o leiaf tair blynedd cyn dechrau’r flwyddyn academaidd.

  Os yr ydych yn fyfyriwr dibynnol, caiff incwm eich rhieni eu hystyried, os nad ydych yn penderfynu gwneud cais nad yw wedi ei selio ar incwm cartref.

 2. C: Beth yw’r meini prawf ar gyfer cael eich dosbarthu fel ‘myfyriwr annibynnol’?

  A: O dan y rheolau cyfredol sy’n gymwys yng Nghymru, caiff myfyriwr ei asesu fel myfyriwr annibynnol cymwys ond ei fod yn cwrdd ag un o’r meini prawf canlynol:

  • yn 25 mlwydd oed neu dros ar ddiwrnod cyntaf y flwyddyn academaidd y cwrs;
  • yn briod neu mewn partneriaeth sifil cyn dechrau’r flwyddyn berthnasol;
  • heb un rhiant yn fyw;
  • yn dybiedig o fod yn ddieithryn anghymodlon oddi wrth ei rieni neu ei rhieni;
  • wedi ei warchod gan yr awdurdod lleol drwy gyfnod o dri mis yn gorffen ar neu wedi iddo gyrraedd 16 oed;
  • myfyriwr neu riant yn byw tu allan i’r Gymuned Ewropeaidd ac yn dybiedig drwy ddefnyddio incwm y rhieni byddai’n rhoi’r rhieni mewn perygl neu nid yw’n ymarferol anfon cyllid i’r Deyrnas Unedig;
  • lle roedd myfyriwr yn byw gydag un rhiant (mewn achos o rieni wedi gwahanu) ac mae’r rhiant yna wedi marw;
  • yn aelod o urdd grefyddol sy’n byw mewn tŷ o’r urdd hwnnw;
  • yn goflau am un plentyn sydd o dan 18 mlwydd oed ar y diwrnod cyntaf o’r flwyddyn berthnasol, neu
  • wedi cefnogi ei hunan o’i enillion am unrhyw gyfnod neu gyfnodau yn gorffen cyn y flwyddyn academaidd o’r cwrs sy’n cronni at ei gilydd cyfanred nad yw’n llai na thair blynedd.
  • Nid yw cael eich ystyried fel myfyriwr annibynnol ar gyfer cefnogaeth ariannol mewn Addysg Uwch yn golygu yn awtomatig y byddwch yn cael eich ystyried fel annibynwr ar gwrs Addysg Uwch.

Rhan-amser

 1. C: Ydy holl gyrsiau uwchraddedig wedi eu cyllido?

  A: Nac ydyn. Nid yw cyrsiau uwchraddedig wedi eu cyllido gan Gyllid Myfyrwyr Cymru os nad ydyn nhw’n arwain at Hyfforddiant Cychwynnol Athrawon. Efallai y cewch dderbyn grant oddi wrth gyngor ymchwil i gyllido eich cwrs uwchraddedig. I ddarganfod rhagor o wybodaeth am gynghorau ymchwil cysylltwch gyda thîm cefnogaeth i fyfyrwyr yn eich prifysgol neu goleg.

  Os yr ydych yn bwriadu ceisio am ail radd israddedig, mae cyllid ar gael ar gyfer rhai cyrsiau, mewn pynciau megis meddigyniaeth neu ddeintyddiaeth.

  Mae Lwfansau Myfyrwyr Anabl (DSAs) ar gael ar gyfer rhai myfyrwyr uwchraddedig sydd ag anabledd.

 2. C: Beth yw’r dyddiadau cau ar gyfer myfyrwyr rhan-amser?

  Rhaid i fyfyrwyr rhan-amser wneud cais ar-lein o fewn 9 mis o’r cwrs i ddechrau.

 3. C: Rwy’n fyfyriwr rhan-amser, gallaf wneud cais ar-lein?

  A: Na. Gallwch ond wneud cais ar bapur.Ymwelwch â’r adran rhan-amser i ddarganfod sut mae gwneud cais.

 4. C: Rwy’n fyfyriwr rhan amser yn yr UE, gallaf wneud cais ar-lein?

  A: Na. Gallwch ond wneud cais ar bapur. Ymwelwch ag adran yr UE i ddarganfod sut mae gwneud cais.

 5. C: Rwy’n fyfyriwr rhan-amser. Sut ydw i’n dweud wrth Gyllid Myfyrwyr Cymru bod newid yn fy amgylchiadau?

  A: Os oes newid wedi bod yn eich amgylchiadau rhaid i chi ein hysbysu mor gyflym â phosibl oherwydd gall hyn effeithio ar eich hawl.

  Mae angen i chi gyflwyno ffurflen CO2 Newid mewn amgylchiadau:

 6. Q: Rwyf yn fyfyriwr rhan-amser, a fedraf wneud cais ar-lein?

  A: Gallwch ond wneud cais am Fenthyciad Ffi Dysgu (TFL) ar-lein. Mae’r TFL ond ar gael os wnaethoch ddechrau eich cwrs o 1af o Fedi 2014.  Bydd rhaid gwneud ceisiadau eraill am bob cymorth arall (naill ai fel myfyriwr newydd neu un sy’n parhau) ar bapur sydd ar gael i’w llwytho i lawr oddi ar y safle yma. 

  Os yr ydych yn gwneud cais am Fenthyciad Ffi Dysgu ar-lein ac yn nodi yn eich cais eich bod am geisio am fathau eraill o gefnogaeth (megis y Grant Cwrs), yna byddwch hefyd yn gallu llwytho i lawr ffurflen (ni)  cyn-boblog  oddi ar eich cyfrif ar-lein.

^ Nôl i’r brig