Delwedd o: merch wrth fwrdd gwaith

Sut ydw i'n ymgeisio?

Newydd i Grant Dysgu Llywodraeth Cymru Addysg Bellach yn 2017/18?

Os yr ydych yn newydd i GDLLC AB, mae'r canllaw newydd yn cynnwys popeth yr ydych am ei wybod.

I sicrhau eich bod yn cael eich talu ar amser, defnyddiwch y nodiadau canllaw i gwblhau eich cais. Gallwch lwytho i lawr y ffurflen a nodiadau canllaw yma:

Dyddiadau allweddol

 • Rhaid i ffurflenni cais gyrraedd ymhen 9 mis o ddyddiad dechrau eu cwrs
 • Rhaid i bob gwybodaeth a thystiolaeth gyrraedd ymhen 12 mis o ddyddiad dechrau eu cwrs

Bydd angen ichi anfon tystiolaeth o’ch cenedligrwydd a’ch incwm cartref gyda’ch cais gorffenedig. Rhoir gwybod beth mae angen ichi ei anfon yn yr adran hon:

Wedi cael Grant Dysgu Llywodraeth Cymru Addysg Bellach y llynedd?

Os cawsoch chi GDLLC AB y llynedd, byddwn yn ysgrifennu atoch i ddweud wrthych beth mae angen ichi ei wneud i gael Grant Dysgu Llywodraeth Cymru Addysg Bellach eto ym mlwyddyn academaidd 2017/18. Os nad ydych wedi cael llythyr gennym erbyn diwedd mis Mehefin 2017, ffoniwch y tîm gwasanaeth cwsmeriaid ar 0300 200 4050.

Gwneud cais am ailasesu eich hawl i Grant Dysgu Llywodraeth Cymru Addysg Bellach

Os bydd eich incwm cartref yn newid drwy’r flwyddyn, efallai byddwch chi’n gallu hawlio ailasesu eich hawl gwreiddiol i Grant Dysgu Llywodraeth Cymru Addysg Bellach.

Ym mha amgylchiadau y gallaf gael ailasesiad?

Gallwch wneud cais am ailasesu eich hawl i Grant Dysgu Llywodraeth Cymru Addysg Bellach os bydd unrhyw un o’r canlynol yn berthnasol i chi:

 • Rydych chi’n gyfrifol am blentyn erbyn hyn.
 • Rydych chi’n byw dan ofal yr Awdurdod Lleol erbyn hyn.
 • Rydych chi bellach yn cefnogi eich hun yn ariannol ag:
  • Enillion Cyflogaeth/Hunangyflogaeth;
  • Budd-daliadau Trethadwy;
  • Cymhorthdal Incwm/Cyflogaeth yn ôl Incwm a Lwfans Cymorth yn enw eich hun.
 • Mae’r incwm cartref wedi gostwng yn barhaol oherwydd:
  • Mae eich rhieni wedi gwahanu neu ysgaru;
  • Mae un o’ch rhieni, neu’r ddau ohonynt, wedi marw;
  • Mae un o’ch rhieni, neu’r ddau ohonynt, yn anabl erbyn hyn;
  • Mae budd-daliadau neu enillion eich cartref wedi newid yn ddiweddar.

Pryd dylwn wneud cais am ailasesu?

Dylech ymgeisio cyn gynted ag y bydd eich amgylchiadau wedi newid.

Os mae’r newid mewn amgylchiadau oherwydd marwolaeth rhiant/partner, genedigaeth plentyn neu frawd neu chwaer newydd, bydd yr ailasesiad yn weithredol o’r dyddiad wnaeth y newid mewn amgylchiadau ddigwydd.

Bydd unrhyw ddyfarniad sy’n ddyledus oherwydd gostyngiad mewn incwm cartref ond yn weithredol o’r dyddiad y derbynnir y ffurflen Ailasesiad.

Sut ydw i’n cael fy ailasesu?

Mae angen ichi lenwi ffurflen ailasesu. Gallwch gael y ffurflen hon drwy ffonio’r tîm gwasanaeth cwsmeriaid ar 0300 200 4050.^ Nôl i’r brig