Delwedd o: tair myfyrwraig y tu allan

Dychwelyd myfyrwyr

Os cawsoch GDLLC AB y llynedd, nid oes rhaid ichi lenwi ffurflen gais arall eleni, byddwn yn anfon llythyr atoch am eich Grant Dysgu Llywodraeth Cymru Addysg Bellach ar gyfer 2017/18.

A ydych chi’n ddibynnol neu’n annibynnol?

Os ydym wedi dweud wrthych yn eich llythyr diwethaf ein bod yn ystyried bellach eich bod yn annibynnol, mae hynny am eich bod yn bodloni un neu ragor o’r datganiadau canlynol;

 • rydych yn 25 oed neu’n hŷn
 • rydych yn gyfrifol am blentyn
 • rydych yn cefnogi’ch hun yn ariannol ers mwy na 3 blynedd
 • rydych yn byw ar wahân i’ch rhieni ac nid ydych yn cysylltu â nhw, ac nid ydych yn byw dan ofal Awdurdod Lleol
 • rydych yn byw ar wahân i’ch rhieni ac nid ydych yn cysylltu â nhw, ac nid ydych yn byw dan ofal Awdurdod Lleol
 • rydych yn briod neu mewn partneriaeth sifil, neu wedi bod yn briod neu mewn partneriaeth sifil

(Os nad oes dim o’r datganiadau’n berthnasol i chi, byddwn yn dal i’ch ystyried yn fyfyriwr dibynnol.)

Myfyrwyr annibynnol

Rhaid i chi ddarparu amcangyfrifon o’ch incwm disgwyliedig chi ar gyfer blwyddyn academaidd 2017/18 (1 Medi 2016 i 31 Awst 2018)

Rhaid i’ch partner (os oes un gennych) roi manylion ei incwm ar gyfer blwyddyn dreth 2015-16 (6 Ebrill 2015 i 5 Ebrill 2016).

Math o AstudioOes partner gennych?Incwm sy’n cael ei ystyried
Amser Llawn Nac Oes Dim
Amser Llawn Oes Incwm y partner
Rhan-amser Nac Oes Eich incwm chi
Rhan-amser Oes Yr uchaf o’ch incwm chi ac incwm eich partner

Incwm cartref blynyddolRhan-amser (275 – 499 o oriau)Amser llawn (500+ o oriau)
Hyd at £6,120 £750 £1,500
£6,121 - £12,235 £450 £750
£12,236 - £18,370 £300 £450
£18,371 ac uwch £0 £0

Os oes angen ichi anfon tystiolaeth atom

Os cawsoch lythyr gennym yn gofyn ichi anfon tystiolaeth atom, defnyddiwch y canllawiau hyn i’ch helpu i ddeall beth y dylech ei anfon.

Cofiwch sicrhau bod yr holl fanylion yn gywir. Os bydd angen ichi newid unrhyw beth, ffoniwch y tîm gwasanaethau cwsmeriaid ar unwaith ar 0300 200 4050.

Os bydd yr holl wybodaeth yn y llythyr yn gywir, y peth nesaf y mae angen ichi ei wneud yw llofnodi eich Cytundeb Grant Dysgu pan fyddwch yn dychwelyd i’r ysgol neu’r coleg.

 • rhaid i chi arwyddo eich Cytundeb GDLLC AB o fewn 9 mis o ddechrau eich cwrs i fod gyda'r hawl i'ch taliadau AB Grant Dysgu Llywodraeth Cymru.
 • rhaid i chi gwrdd â rheolau presenoldeb ac amcanion eich Cytundeb GDLLC AB fel y nodwyd gan eich coleg er mwyn i chi dderbyn eich taliadau AB Grant Dysgu Llywodraeth Cymru.
 • rhaid i’ch ysgol neu’ch coleg gadarnhau eich bod yn mynychu, er mwyn ichi gael eich taliadau Grant Dysgu Llywodraeth Cymru Addysg Bellach.

Os na chawsoch unrhyw lythyrau gennym erbyn diwedd Mehefin 2017 ffoniwch y tîm gwasanaethau cwsmeriaid ar 0300 200 4050.

Faint sydd ar gael i mi?

Gallwch gael hyd at £1,500 am gwrs amser llawn neu hyd at £750 am gwrs rhan-amsergan ddibynnu ar eich incwm cartref

Beth petai fy amgylchiadau’n newid?

Os bydd eich amgylchiadau’n newid yn ystod y flwyddyn dylech ein ffonio ar 0300 200 4050.

Beth sy’n cael ei gyfri’n ailasesiad?

Dylech ddweud wrthym os bydd unrhyw un o’r newidiadau canlynol yn digwydd i chi yn ystod y flwyddyn:

 • Rydych bellach yn gyfrifol am blentyn.
 • Rydych bellach yn byw dan ofal Awdurdod Lleol.
 • Mae person ifanc newydd yn y cartref ac rydych yn gyfrifol amdano.
 • Rydych bellach yn cefnogi’ch hun yn ariannol ag:
 • Enillion Cyflogaeth/Hunangyflogaeth;
 • Buddion Trethadwy;
 • Cymhorthdal Incwm/Cyflogaeth yn ôl Incwm a Lwfans Cymorth, Credyd Cynhwysol yn eich enw eich hun.

Cafwyd gostyngiad parhaol mewn incwm cartref oherwydd:

 • Mae’ch rhieni wedi gwahanu neu ysgaru;
 • Mae un neu’r ddau o’ch rhieni wedi marw;
 • Mae un neu’r ddau o’ch rhieni bellach yn anabl;
 • Mae enillion neu fudd-daliadau’ch cartref wedi newid yn ddiweddar.

Pryd ddylwn roi gwybod ichi am newid amgylchiadau?

Dylech ymgeisio cyn gynted ag y bydd eich amgylchiadau wedi newid, rhaid ichi roi gwybod inni erbyn 31 Awst 2018 fan pellaf

Os mae’r newid mewn amgylchiadau oherwydd marwolaeth rhiant/partner, genedigaeth plentyn neu frawd neu chwaer newydd, bydd yr ailasesiad yn weithredol o’r dyddiad wnaeth y newid mewn amgylchiadau ddigwydd.

Bydd unrhyw ddyfarniad sy’n ddyledus oherwydd gostyngiad mewn incwm cartref ond yn weithredol o’r dyddiad y derbynnir y ffurflen Ailasesiad.

Sut ydw i’n cael ffurflen Ailasesu?

Gallwch gael y ffurflen hon drwy ffonio’r tîm gwasanaeth cwsmeriaid ar 0300 200 4050.

Gwiriad tystiolaeth ariannol

Os ydy eich cais wedi ei gymeradwyo ar gyfer y flwyddyn academaidd 2017/18, efallai y byddwn yn atoch ac yn gofyn i chi anfon tystiolaeth ariannol gwreiddiol i gefnogi'r wybodaeth wnaethoch ddarparu ar eich cais.

 • Rhaid i chi ddychwelyd yr holl dystiolaeth ariannol a ofynnir amdano erbyn 30 Tachwedd 2017 neu caiff eich taliadau eu blocio.
 • Os nad ydych yn darparu tystiolaeth ariannol erbyn 31 Ionawr 2018 cewch eich gwrthod o'r cynllun.

Gallwch ddarganfod rhestr o fathau tystiolaeth ariannol dderbyniol yn yr adran yma:^ Nôl i’r brig